بررسی راه کار System Center Operation Manager SCOM

مایکروسافت سرور

بررسی راه کار System Center Operation Manager (SCOM)

مجموعه عملیات مانیتورینگ در شبکه های کامپیوتری از اهمیت به سزایی در حفظ و نگهداری سرویس های ارائه شده برخوردار است و میتوان آن را یکی از اصلی ترین عملیات اجرایی در شبکه های کامپیوتری نامید . استفاده از راه حل های نوین و قدرتمند مانیتورینگ آنجایی اهمیت خود را آشکار می سازد که طبق آمار بیش از 65%بودجه های اختصاص یافته به بخشIT سازمانهای کوچک و بزرگ صرف نگهداری از سرویس ها می شود و جالب تر آنکه اگر کارشناسان شبکه از ابزار های مناسب مانیتورینگاستفاده می کردند این عدد به 33% کاهش پیدا می کرد.

نرم افزار ها و راه حل های حرفه ای مانیتورینگ از جمله نرم افزارSCOM به غیر از انجام امور مانیتورینگ میبایست دارای قابلیت های کاربردی و عملیاتی دیگری در شبکه های کامپیوتری باشند که از جمله آنها میتوان بهIntegration با سیستم های اطلاع رسانی مانندMail Server ها و ...اشاره نمود که نرم افزارSCOM این قابلیت را داراست. از دیگر ویژگی های مهم نرم افزارSCOM که می بایست مورد توجه باشد این است که این نرم افزار قابلیت جمع آوری نشانه های اخطار و خطا را دارد.

مهمتر از همه این که توانایی بسیار بالایی در تجزیه تحلیل اطلاعات به دست آمده از رویداد های مهم در شرایط حیاتی دارد، به عبارت دیگر این نرم افزار در زمانی که رویدادی مبنی برWarn یاError از سرویسی دریافت کند آن را تحلیل نموده و راه کار مناسب حل آن را معرفی می کند که این قابلیت به تنهایی میتواند برگ برنده ای از باب موفقیت این نرم افزار در مقابل مابقی را حل های موجود در بازار باشد.

System center Operations Manager(SCOM) جزء مجموعه نرم افزاری مدیریت مایکروسافت است. SCOMبا استفاده از یک کنسول مدیریتیکپارچه، از عملیات، خدمات، دستگاه ها و برنامه های کاربردی بسیاری از سیستم ها در یک شرکت استفاده می کند، پیکربندی، مدیریت و نظارت می کند.

تجهیزات شبکه

چگونهSCOM کار می کند؟

هر سازمانی بر اساس خدمات و برنامه های کاربردی آن برای کسب و کار روزمره و بهره وری کاربر متکی است. SCOM یک ابزار نظارت و گزارش است که وضعیت اشیاء مختلفی را که در محیط تعریف شده است، نظیر سختافزار سرور، سرویسهای سیستم، سیستم عاملها ، hypervisors  (مجازی سازها) و برنامهها بررسی می کند. مدیران، اشیا را راه اندازی و پیکربندی می کنند.SCOM سپس سلامتی نسبی را بررسی می کند --از قبیل از دست دادن بسته ها و مسائل مربوط به تأخیر–برای هر شی و هشدار مدیران به مشکلات بالقوه. علاوه بر این،SCOM علل احتمالی، ریشهیا اقدام اصلاحی را برای کمک به روشهای عیبیابی ارائه می دهد.

 

SCOMازtraffic color light codingبرای حالت های سلامتی شی استفاده می کند. سبز سالم است، زرد یک هشدار است و قرمز یک مسئله حیاتی است. (خاکستری می تواند یک مورد را تحت تعمیر و نگهداری قرار دهد یاSCOMنمی تواند به جسم متصل شود.) مدیران ،یک آستانه برای وضعیتسلامتی هر شی تعیین می کند تا اینکه آیاSCOMبایدیک هشدار را صادر کند یا خیر. به عنوان مثال، مدیر می تواند یک درایو دیسک را به عنوان سبز / سالم با ظرفیت بیش از 70٪تنظیم کند، زرد / هشدار با ظرفیت70 تا 80 درصد ظرفیت پر شده و قرمز / بحرانی با بیش از 80 درصد از ظرفیت ذخیره سازی پر شده است ،تنظیم کند. مدیر می تواند این سطوح را در صورت نیاز تنظیم کند.

اجزایSCOM

نصب اساسیSCOM شامل چندین جزء است. یک سرور مدیریت(Management Server)، مدیریت ضروری و اتصال به پایگاه های داده را مدیریت می کند. پایگاه داده عملیاتی(Operational Database)،یک پایگاه داده   SQL برای گزارش فعلی فراهم می کند. پایگاه داده انبار ذخیره(data warehouse database)، داده هایSQL را در گزارش های بلندمدت جمع آوری می کند. یک سرور گزارش دهی پایگاه های داده را نمایش می دهد و گزارش های دقیق را به مدیران ارائه می دهد. بخش فناوری اطلاعات می تواند این اجزا را بر روییک سرور یا چندین سرور برای مقیاس پذیری نصب کند.

سرور مایکروسافت

  بسته های مدیریتSCOM و عوامل آن

 SCOM از عوامل نصب شده در هر سیستم برای بررسی عملکرد و جمع آوری اطلاعات بازیابی شده توسط سرور مدیریت استفاده می کند. بسته های مدیریتی خاص، که قوانین پیش ساخته برای جمع آوری داده ها و گزارش دادن به برنامه های خاص را ارائه می دهند، این گزارش ها را تقویت می کند.

بسته های مدیریت اجازه می دهدSCOM برای مدیریت و نظارت بر برنامه های خارج از کنترل مستقیم، ابزار باشد. از آنجا که نظارت و مدیریت می تواند برای دستیابی دستی بسیار پیچیده باشد ، استفاده از بسته های مدیریت خودکار و فرایند حسابرسی را سازماندهی می کند.

مایکروسافت مجموعه ای از بسته های مدیریتی را از سایتTechNet خود برای نظارت بر مجموعه ای گسترده از سیستم عامل ها، برنامه ها، ابزارها و خدمات فراهم می کند. به عنوان مثال، مدیران می توانند بسته های مدیریت مایکروسافت را برای برنامه های کاربردی مانندSQL Server 2016 وMicrosoft Azure SQL   Database  را دانلود کنند.

شرکت های مختلف نرم افزار سازی نیز بسته های مدیریتSCOM را ارائه می دهند. برای مثال، Veeam Management Pack برایSystem Center با مدیریتHyper-V،vSphere وVeeam Backup & Replication product را پشتیبانی می کند.

برای کامپیوترهای خاصی که نمیتوانندیک عامل را به دلایل مختلف نصب کنند، SCOMاجازه نظارت مستمر برای این ماشینها را از طریقیک"عامل پروکسی"که در سیستم دیگری اجرا می شود، کنترل می کند.

سرور اچ پی