سوئیچ۲۹۶۰|سوئیچ سیسکو|قیمت سوئیچ سیسکو|فروش سوئیچ سیسکو|خرید سوئیچ سیسکو

فروش سوئیچ های سری 2960 سیسکو

Cisco Catalyst 2960S-48LPD-L

48Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports
2Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports
370W

Cisco Catalyst 2960S-48TD-L

48Ethernet 10/100/1000 ports
2Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports
NO

Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L

48Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports
4One Gigabit Ethernet SFP ports
740W

Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L

48Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports
4One Gigabit Ethernet SFP ports
370W

Cisco Catalyst 2960-48PST-L

48Ethernet 10/100 PoE ports
2One Gigabit Ethernet SFP ports and 2 fixed Ethernet 10/100/1000 ports
370W

Cisco Catalyst 2960-48TT-L

48Ethernet 10/100 ports
2Ethernet 10/100/1000 ports
NO

Cisco Catalyst 2960S-24PS-L

24Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports
2One Gigabit Ethernet SFP ports and 2 fixed Ethernet 10/100/1000 ports
370W

Cisco Catalyst 2960S-24PD-L

24Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports
2Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports
370W

Cisco Catalyst 2960S-24TS-L

24Ethernet 10/100/1000 ports
4One Gigabit Ethernet SFP ports
NO

Cisco Catalyst 2960-24PC-L

24Ethernet 10/100 PoE ports
(2dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP
370W

Cisco Catalyst 2960-24LT-L

24Ethernet 10/100 ports
2Ethernet 10/100/1000 ports
370W

Cisco Catalyst 2960-24TC-L

24Ethernet 10/100 ports
2dual-purpose ports
370W

Cisco Catalyst 2960-24TT-L

24Ethernet 10/100 ports
2Ethernet 10/100/1000 ports
NO

Cisco Catalyst 2960G-24TC-L

(24Ethernet 10/100/1000 ports, 4 of which are dual-purpose (10/100/1000
(4dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP
NO

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، واردکننده انواع سوئیچ ،روتر و ماژول های شرکت سیسکو | فروش سوئیچ سیسکو | قیمت سوئیچ سیسکو| راه اندازی تجهیزات سیسکو | تامین تجهیزات شبه سیسکو | پشتیبانی تجهزات شبکه سیسکو | ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات cisco| فروش سوئیچcisco| قیمت سوئیچ cisco| راه اندازی تجهیزات cisco| تامین تجهیزات cisco|فروش سوئیچ ۲۹۶۰ | فروش سوئیچ 2960s | فروش سوئیچ ۲۹۶۰x | فروش انواع ماژول سیسکو | وارد کننده انواع سوئیچ ها سیسکو| نمایندگی سیسکو| راه اندازی مسیریابی ها سیسکو | ws-c2960 | ws-c2960s | ws-c2960x | ws- | cisco ws| cisco switch | cisco سوئیچ | 

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، واردکننده انواع سوئیچ ،روتر و ماژول های شرکت سیسکو | فروش سوئیچ سیسکو | قیمت سوئیچ سیسکو| راه اندازی تجهیزات سیسکو | تامین تجهیزات شبه سیسکو | پشتیبانی تجهزات شبکه سیسکو | ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات cisco| فروش سوئیچcisco| قیمت سوئیچ cisco| راه اندازی تجهیزات cisco| تامین تجهیزات cisco|فروش سوئیچ ۲۹۶۰ | فروش سوئیچ 2960s | فروش سوئیچ ۲۹۶۰x | فروش انواع ماژول سیسکو | وارد کننده انواع سوئیچ ها سیسکو| نمایندگی سیسکو| راه اندازی مسیریابی ها سیسکو | ws-c2960 | ws-c2960s | ws-c2960x | ws- | cisco ws| cisco switch | cisco سوئیچ | 

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، واردکننده انواع سوئیچ ،روتر و ماژول های شرکت سیسکو | فروش سوئیچ سیسکو | قیمت سوئیچ سیسکو| راه اندازی تجهیزات سیسکو | تامین تجهیزات شبه سیسکو | پشتیبانی تجهزات شبکه سیسکو | ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات cisco| فروش سوئیچcisco| قیمت سوئیچ cisco| راه اندازی تجهیزات cisco| تامین تجهیزات cisco|فروش سوئیچ ۲۹۶۰ | فروش سوئیچ 2960s | فروش سوئیچ ۲۹۶۰x | فروش انواع ماژول سیسکو | وارد کننده انواع سوئیچ ها سیسکو| نمایندگی سیسکو| راه اندازی مسیریابی ها سیسکو | ws-c2960 | ws-c2960s | ws-c2960x | ws- | cisco ws| cisco switch | cisco سوئیچ | 

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، واردکننده انواع سوئیچ ،روتر و ماژول های شرکت سیسکو | فروش سوئیچ سیسکو | قیمت سوئیچ سیسکو| راه اندازی تجهیزات سیسکو | تامین تجهیزات شبه سیسکو | پشتیبانی تجهزات شبکه سیسکو | ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات cisco| فروش سوئیچcisco| قیمت سوئیچ cisco| راه اندازی تجهیزات cisco| تامین تجهیزات cisco|فروش سوئیچ ۲۹۶۰ | فروش سوئیچ 2960s | فروش سوئیچ ۲۹۶۰x | فروش انواع ماژول سیسکو | وارد کننده انواع سوئیچ ها سیسکو| نمایندگی سیسکو| راه اندازی مسیریابی ها سیسکو | ws-c2960 | ws-c2960s | ws-c2960x | ws- | cisco ws| cisco switch | cisco سوئیچ |