خرید سرور HP DL|قیمت سرور HP DL|نمایندگی سرور HP DL|خرید سرور HP DL|سرور HP DL

فروش سرورهای رک مونت (DL Series)


معرفی سرور DL20 Gen9


تعداد پردازنده : یک پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۴ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۲ عدد درایو LFF و یا ۴ درایو SFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور


معرفی سرور DL60 Gen9


تعداد پردازنده : یک پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۸ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۴ عدد درایو LFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور


معرفی سرور DL80 Gen9


تعداد پردازنده : یک یا دو  پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۸ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۴ ،۸ و یا  ۱۲  عدد درایو LFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور


معرفی سرور DL120 Gen9


تعداد پردازنده : یک پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۸ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۴ عدد درایو LFF و یا ۸ درایو SFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور


معرفی سرور DL160 Gen9


تعداد پردازنده : یک یا دو  پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۱۶ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۴ عدد درایو LFF و یا ۸ درایو  SFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور


معرفی سرور DL180 Gen9


تعداد پردازنده : یک یا دو  پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۱۶ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۴ یا ۱۲  عدد درایو LFF و یا ۸ یا ۱۶  درایو SFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور


معرفی سرور DL360 Gen9


تعداد پردازنده : یک ویا دو  پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۲۴ اسلات مموری

تعداد درایو ها : ۴ درایو LFF و یا ۸ ، ۱۰ ویا ۱۶ درایو SFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور


معرفی سرور DL380 Gen9


تعداد پردازنده : یک ویا دو  پردازنده 

تعداد اسلات مموری : ۲۴ اسلات مموری

تعداد درایو ها : ۴ یا ۱۲  درایو LFF و یا ۸ ، ۱۰ ، ۱۶ ویا ۲۴ درایو SFF

تعداد پاور : ۲ عدد پاور


معرفی سرور DL560 Gen9


تعداد پردازنده : یک ، دو ویا ۴ پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۴۸ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۵ و یا ۱۰ درایو SFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور


معرفی سرور DL580 Gen9


تعداد پردازنده : یک ، دو ویا ۴ پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۹۶ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۵ و یا ۱۰ درایو SFF

تعداد پاور :۴ عدد پاور

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای رک مونت اچپی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور رک مونت | نمایندگی سرور اچپی|فروش سرور DL580 Gen9اچپی|خرید سرور اچپی| قیمت سرور اچپی| لیست سرور DL580 Gen9اچپی|سرور DL580 Gen9رک مونت | سرورDL| سرور HPE| سرور HP | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای رک مونت اچپی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور رک مونت | نمایندگی سرور اچپی|فروش سرور DL580 Gen9اچپی|خرید سرور اچپی| قیمت سرور اچپی| لیست سرور DL580 Gen9اچپی|سرور DL580 Gen9رک مونت | سرورDL| سرور HPE| سرور HP | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱ شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای رک مونت اچ‌پی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور رک مونت | نمایندگی سرور HPE|فروش سرورHPE|خرید سرور HPE| قیمت سرورHPE| لیست سرورHPE|سروررک مونت | سرورDL| سرور HPE| سرور HP | DL380 | DL580 | DL560 | DL360 | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای رک مونت اچپی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور رک مونت | نمایندگی سرور اچپی|فروش سرور DL580 Gen9اچپی|خرید سرور اچپی| قیمت سرور اچپی| لیست سرور DL580 Gen9اچپی|سرور DL580 Gen9رک مونت | سرورDL| سرور HPE| سرور HP | شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای رک مونت اچ‌پی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور رک مونت | نمایندگی سرور HPE|فروش سرورHPE|خرید سرور HPE| قیمت سرورHPE| لیست سرورHPE|سروررک مونت | سرورDL| سرور HPE| سرور HP | DL380 | DL580 | DL560 | DL360 | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱ شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای رک مونت اچپی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور رک مونت | نمایندگی سرور اچپی|فروش سرور DL580 Gen9اچپی|خرید سرور اچپی| قیمت سرور اچپی| لیست سرور DL580 Gen9اچپی|سرور DL580 Gen9رک مونت | سرورDL| سرور HPE| سرور HP | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱ شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای رک مونت اچ‌پی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور رک مونت | نمایندگی سرور HPE|فروش سرورHPE|خرید سرور HPE| قیمت سرورHPE| لیست سرورHPE|سروررک مونت | سرورDL| سرور HPE| سرور HP | DL380 | DL580 | DL560 | DL360 | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱