146GB 10K |146GB 15K | فروش هارد |خرید هارد | خرید هارد سرور | فروش هارد سرور

معرفی و فروش انواع درایو های 146GB

هارد سرور146گیگ اچ یپ

با توجه به اطلاعات قید شده در زیر میتوانید درایو مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Part Number : 512547-B21

HP 146GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD  Part Number : 504062-B21

HP 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD Part Number : 512547-B21

HP 146GB 6G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 507125-B21

HP 146GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 418367-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Part Number : 512547-B21HP 146GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD  Part Number : 504062-B21HP 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD Part Number : 512547-B21HP 146GB 6G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 507125-B21HP 146GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 418367-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Part Number : 512547-B21HP 146GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD  Part Number : 504062-B21HP 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD Part Number : 512547-B21HP 146GB 6G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 507125-B21HP 146GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 418367-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Part Number : 512547-B21HP 146GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD  Part Number : 504062-B21HP 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD Part Number : 512547-B21HP 146GB 6G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 507125-B21HP 146GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 418367-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Part Number : 512547-B21HP 146GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD  Part Number : 504062-B21HP 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD Part Number : 512547-B21HP 146GB 6G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 507125-B21HP 146GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 418367-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number : 652605-B21HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Part Number : 512547-B21HP 146GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD  Part Number : 504062-B21HP 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD Part Number : 512547-B21HP 146GB 6G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 507125-B21HP 146GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number : 418367-B21