300GB 10K |300GB 15K | فروش هارد |خرید هارد | خرید هارد سرور | فروش هارد سرور

معرفی و فروش انواع درایو های 300GB

هارد سرور HPE

با توجه به اطلاعات قید شده در زیر میتوانید درایو مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number :759208-B21

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Part Number :785067-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise Part Number :737261-B21

HP 300GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD Part Number :739888-B21

HP 300GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter Enterprise SSD Part Number :739890-B21

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise Part Number :627117-B21

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Part Number :507127-B21

HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise Part Number :516814-B21

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC Part Number :870753-B21

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC Part Number :872475-B21

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC Part Number :737261-B21

HP 300GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD Part Number :492620-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759208-B21 HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 785067-B21 HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 737261-B21 HP 300GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD 739888-B21 HP 300GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter Enterprise SSD 739890-B21 HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 627117-B21 HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 507127-B21 HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516814-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 870753-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 872475-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 737261-B21 HP 300GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD 492620-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759208-B21 HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 785067-B21 HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 737261-B21 HP 300GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD 739888-B21 HP 300GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter Enterprise SSD 739890-B21 HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 627117-B21 HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 507127-B21 HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516814-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 870753-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 872475-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 737261-B21 HP 300GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD 492620-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759208-B21 HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 785067-B21 HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 737261-B21 HP 300GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD 739888-B21 HP 300GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter Enterprise SSD 739890-B21 HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 627117-B21 HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 507127-B21 HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516814-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 870753-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 872475-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 737261-B21 HP 300GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD 492620-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759208-B21 HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 785067-B21 HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 737261-B21 HP 300GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD 739888-B21 HP 300GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter Enterprise SSD 739890-B21 HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 627117-B21 HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 507127-B21 HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516814-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 870753-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 872475-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 737261-B21 HP 300GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD 492620-B21