600GB 10K |600GB 15K | فروش هارد |خرید هارد | خرید هارد سرور | فروش هارد سرور

معرفی و فروش انواع درایو های 600GB

هارد سرورHP

با توجه به اطلاعات قید شده در زیر میتوانید درایو مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise PartNumber : 759212-B21

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise PartNumber :781516-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise PartNumber :765424-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e Enterprise PartNumber :748387-B21

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise PartNumber :652583-B21

HP 600GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD PartNumber :739898-B21

HP 600GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Conveter Enterprise SSD PartNumber :739900-B21

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise PartNumber :581286-B21

HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise PartNumber :516828-B21

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise PartNumber :581286-B21

HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise PartNumber :516828-B21

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC DS PartNumber :870757-B21

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DS PartNumber :872477-B21

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC PartNumber :765424-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759212-B21 HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 781516-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 765424-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e Enterprise 748387-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 652583-B21 HP 600GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD 739898-B21 HP 600GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Conveter Enterprise SSD 739900-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 581286-B21 HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516828-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 581286-B21 HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516828-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC DS 870757-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DS 872477-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 765424-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759212-B21 HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 781516-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 765424-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e Enterprise 748387-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 652583-B21 HP 600GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD 739898-B21 HP 600GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Conveter Enterprise SSD 739900-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 581286-B21 HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516828-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 581286-B21 HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516828-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC DS 870757-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DS 872477-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 765424-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759212-B21 HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 781516-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 765424-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e Enterprise 748387-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 652583-B21 HP 600GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD 739898-B21 HP 600GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Conveter Enterprise SSD 739900-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 581286-B21 HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516828-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 581286-B21 HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516828-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC DS 870757-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DS 872477-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 765424-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759212-B21 HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 781516-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 765424-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e Enterprise 748387-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 652583-B21 HP 600GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise SSD 739898-B21 HP 600GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Conveter Enterprise SSD 739900-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 581286-B21 HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516828-B21 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 581286-B21 HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 516828-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC DS 870757-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DS 872477-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 765424-B21