پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz 8-core 85W)

80,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz 10-core 85W)

95,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz 10-core 100W)

95,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4214 (2.2GHz 12-core 85W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :16.50MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz 12-core 100W)

180,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :16.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4215 (2.5GHz 8-core 85W)

28,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4215R (3.2GHz 8-core 130W)

260,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :3.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4216 (2.1GHz 16-core 100W)

290,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6