نمایش 37–54 از 158 نتیجه

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz 18-core 165W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz 22-core 140W)

28,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 22cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :30.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz 18-core 200W)

36,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :3.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6208U (2.9GHz 16-core 150W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.90 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6209U (2.1GHz 20-core 125W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6210U (2.5GHz 20-core 150W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6212U (2.4GHz 24-core 165W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6226 (2.7GHz 12-core 125W)

40,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :19.25MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6226R (2.9GHz 16-core 150W)

40,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.90 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6230 (2.1GHz 20-core 125W)

55,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6230N (2.3GHz/20-core/125W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6230R (2.1GHz/26-core/150W)

68,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 26cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6234 (3.3GHz/8-core/130W)

70,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :3.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6238 (2.1GHz/22-core/140W)

75,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 22cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :30.25MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6238L (2.1GHz/22-core/140W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 22cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :30.25MB
 • حداکثر مموری :4.5TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6238R (2.2GHz/28-core/165W)

75,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :38.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6240 (2.6GHz/18-core/150W)

82,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :2.60 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6240L (2.6GHz/18-core/150W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :2.60 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :4.5TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6