رم سرور HP 1GB SR x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered Pn: 500668-B21

300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 1GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 2GB DR x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered 500670-B21

500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 2GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 2GB Single Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered 669320-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 2GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 2GB Single Rank x8 PC3-14900E (DDR3-1866) Unbuffered 708631-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 2GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1866

رم سرور HP 2GB Single Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered Low Voltage 647905-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 2GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1333

رم سرور HP 2GB Single Rank x8 PC3L-12800E (DDR3-1600) Unbuffered Low Voltage 713975-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 2GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 4GB DR x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered 500672-B21

700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 4GB DR x8 PC3L-10600 (DDR3-1333) Unbuffered 619488-B21

700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : دو  (Dual  Rank )
 • نوع DIMM : (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 4GB Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered 669322-B21

700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 4GB Dual Rank x8 PC3-14900E (DDR3-1866) Unbuffered 708633-B21

700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1866

رم سرور HP 4GB Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered Low Voltage 647907-B21

700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1333

رم سرور HP 4GB Dual Rank x8 PC3L-12800E (DDR3-1600) Unbuffered Low Voltage 713977-B21

700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered Memory Kit 669324-B21

1,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 8GB Dual Rank x8 PC3-14900E (DDR3-1866) Unbuffered 708635-B21

1,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1866

رم سرور HP 8GB Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered Low Voltage 647909-B21

1,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1333

رم سرور HP 8GB Dual Rank x8 PC3L-12800E (DDR3-1600) Unbuffered Low Voltage 713979-B21

1,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600