سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 3206R 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server P23575-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده :6250( 8core,3.9 GHz, 185W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4208 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server P19776-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده :4208 ( 8core, 2.1 GHz, 85W) • مموری :  16GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :4LFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 500W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4208 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server P40636-B21

85,000,000 تومان
•پردازنده :4208 ( 8core, 2.1 GHz, 85W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4210 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server P19779-B21

82,000,000 تومان
•پردازنده :4210 (10core, 2.2 GHz, 85W) • مموری :  16GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 500W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4210R 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS P23578-B21

82,000,000 تومان
•پردازنده :4210 (10core, 2.2 GHz, 85W) • مموری :  16GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 500W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4210R 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server P40637-B21

85,000,000 تومان
•پردازنده :4210R (10-Core, 2.4 GHz 100W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 500W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4214 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W P19775-B21

850,000,000 تومان
•پردازنده : 4214 (12cores, 2.2GHz, 85W ) • مموری :  16GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 500W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4214R 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS P23579-B21

800,000,000 تومان
•پردازنده :4210R ( 8core, 2.1 GHz, 85W) • مموری :  16GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 500W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4215R 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS P40638-B21

110,000,000 تومان
•پردازنده :دو اسلات پردازنده • مموری :24-DIMM slots • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :Embedded SW RAID (S100i) with 14 SATA ports • پاور ساپلای :دو عدد پاور Flex Slot

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4215R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS P23577-B21

105,000,000 تومان
•پردازنده :4208 (8core, 2.1 GHz, 85W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 4215R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W Server P40409-B21

100,000,000 تومان
•پردازنده : One processor with High Performance heatsink • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5217 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W Server P19176-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده :5217 ( 8core, 3.0 GHz, 115W) • مموری :  16GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5218 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS P19777-B21

110,000,000 تومان
•پردازنده :5218 ( 16core, 2.3 GHz, 125W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5218R 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P36183-B21

110,000,000 تومان
•پردازنده :5218R ( 20core, 2.1 GHz, 125W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with SmartStorage Battery • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5218R32GB-R S100i NC 8SFF 800W P40408-B21

113,000,000 تومان
•پردازنده :5218R( 20core,2.1 GHz, 125W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5218R32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS P24740-B21

110,000,000 تومان
•پردازنده :5218R ( 20core, 2.1 GHz, 125W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with SmartStorage Battery • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P19771-B21

190,000,000 تومان
•پردازنده :5220 ( 18core, 2.2 GHz, 125W) • مموری :  64GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with SmartStorage Battery • پاور ساپلای : 2x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5220 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P19177-B21

125,000,000 تومان
•پردازنده :5220 ( 18core, 2.2 GHz, 125W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with SmartStorage Battery • پاور ساپلای : 1x 800W