سری پردازنده
نسل پردازنده
تعداد هسته پردازنده
سازگاری با سرور

مشاهده همه 13 نتیجه

AMD EPYC 7302P (3.0GHz 16-core 155-180W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :16
 • فرکانس کاری :3.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7232P (3.1GHz 8-core 120W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :8
 • فرکانس کاری :3.1GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :32MB
 • حداکثر مموری :4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7262 (3.2GHz 8-core 155-180W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :8
 • فرکانس کاری :3.2GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2993MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7272 (2.9GHz 12-core 120W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :12
 • فرکانس کاری :2.9GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :64MB
 • حداکثر مموری :4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7282 (2.8GHz 16-core 120W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :16
 • فرکانس کاری :2.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :64MB
 • حداکثر مموری :4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7352 (2.3GHz 24-core 155W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :24
 • فرکانس کاری :2.3GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7402P (2.8GHz 24-core 180-200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :24
 • فرکانس کاری :2.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7452 (2.35GHz 32-core 155W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :32
 • فرکانس کاری :2.35GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7502P (2.5GHz 32-core 180-200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :32
 • فرکانس کاری :2.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7532 (2.4GHz 32-core 200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :32
 • فرکانس کاری :2.4GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933
 • میزان کش :256MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7552 (2.2GHz 48-core 165-200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :48
 • فرکانس کاری :2.2GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :256MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7702 (2.0GHz 64-core 200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :64
 • فرکانس کاری :2.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :256MB
 • حداکثر مموری :4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7702P (2.0GHz 64-core 200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :64
 • فرکانس کاری :2.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :192MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8