نمایش 1–18 از 32 نتیجه

CPU سرور Intel Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری : 1.80GHz
 • نوع مموری مناسب : 4000MT/s
 • میزان کش : 22.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری : 2.90GHz
 • نوع مموری مناسب : 4400MT/s
 • میزان کش : 22.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5418Y 2.0GHz 24-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 4400MT/s
 • میزان کش : 45MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5420+ 2.0GHz 28-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 2.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6414U 2.0GHz 32-core 250W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6416H 2.2GHz 18-core 165W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری : 2.20GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 45MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6418H 2.1GHz 24-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 2.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6426Y 2.5GHz 16-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری : 2.50GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 37.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6430 2.1GHz 32-core 270W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 4400MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6434 3.7GHz 8-core 195W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری : 3.70GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 22.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6438Y+ 2.0GHz 32-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6442Y 2.6GHz 24-core 225W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 2.60GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6444Y 3.6GHz 16-core 270W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری : 3.60GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 48MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6448H 2.4GHz 32-core 250W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.40GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6448Y 2.1GHz 32-core 225W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6454S 2.2GHz 32-core 270W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.20GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6458Q 3.1GHz 32-core 350W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 3.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8358 2.6GHz 32-core 250W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.60GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 48MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8