سرور hp

نمایش 1–18 از 427 نتیجه

خرید سرور HPE DL320 G11 12LFF CTO P52767-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52767-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 12 درایو LFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 1000W P57685-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 500W P57685-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 500W P57685-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 4LFF CTO P52765-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52765-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 4 درایو LFF

خرید سرور HPE DL320 G11 8SFF CTO P52766-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 1000W P57686-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-AA1

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P57687-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57687-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57687-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P57688-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416S 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57688-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416S 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57688-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL325 Gen11 9124 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P58690-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL325 Gen11 9124 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W P58690-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

شاید پاسخ سوال شما در این قسمت باشد

سوالات متداول

منظور از سرور ، به سیستمی گفته میشود که وظیفه پاسخ گویی به نیازهای کاربران دارد. سرور دارای ویژگی هایی است که سبب متمایز شدن آن از سایر سیستم های میشود . از جمله این ویژگی های خاص ، امکان کار کردن به خاموشی ، داشتن قدرت پردازش بالا اطلاعات ، داشتن قطعات Spare و Redundant میباشد.

گاها پیش می آید ، کسب و کار های کوچک ، که تا امروز به جای سرور از کامپیوترهای معمولی استفاده میکنند بخواهند از سرور استفاده کنند. از جمله سرورهای ارزان قیمت اچ پی ، که برای کسب و کار های کوچک مناسب هستند سرور HP ML10 G9  و HP ML30 G10 میباشد.

از جمله پرفروش ترین سرورهای اچ پی در ایران ، سرور HPE DL380  میباشد. امکان استفاده از پردازنده های پرقدرت ، ظرفیت بالا مموری ، ظرفیت بالا درایو های ذخیره سازی و سازگاری با انواع سیستم ها ، باعث شده تا سرور HP DL380  به پرفروش ترین سرور اچ پی در ایران تبدیل شود.

خیر ، با توجه به وجود سرورهای Tower یا سری ML در سرور های HPE Proliant  که مشابه کیس کامپیوتر های معمولی هستند ، برای استفاده از سرور hp وجود رک الزامی نمی باشد. به صورت کلی در صورتی که قصد استفاده از سرور را دارید ولی تمایل به صرف هزینه برای خرید رک و سایر ملزومات اتاق سرور ندارید ، میتوانید از سرور های HP Proliant ML  اچ پی استفاده کنید.

یکی از اصلی ترین دلایل استفاده از سرور در سازمان ها و ارگان ها ، تامین امنیت اطلاعات میباشد. بر روی سرورهای اچ پی ، برای بالا بردن امنیت اطلاعات ذخیره شده ، قابلیت هایی تعبیه شده است. ازجمله این قابلیت های تعبیه شده بر روی سرور های HPE میتوان به : وجود رید و قابلیت پیاده سازی Raid بر روی درایو های ذخیره سازی ، استفاده از درایو های Spare برای Logical Drive های پیاده سازی شده ، استفاده از درایو های با Firmware به صورت Digitally Signed میباشد. وجود این ویژگی ها بر روی سرورHPE سبب بالا رفتن امنیت اطلاعات شده است.

شرکت اچ پی ، به همراه معرفی هر سرور ، معمولی تعدادی کانفیگ های پیشنهادی متناسب با نیاز مشتریان ارائه میدهد . به کانفیگ های پیشنهادی توسط شرکت اچ پی برای سرورهای HPE ، سرور های Pre Configured گفته میشود.

در صورتی که قصد استفاده از مجازی سازی یا Virtualization بر روی سرور خود را دارید ، توجه داشته باشید که امکان مجازی سازی بر روی سرور ML10 G9 به صورت کلی و در برخی از مدل های سرور ML30 G10 امکان پذیر نیست. پس در هنگام خرید سرور hp ، در صورتی که قصد مجازی سازی بر روی سرور خود را دارید به کارشناس فروش خود اطلاع دهید.

منظور از یونیت در مورد سرورHP  ، مقدار فضایی است که سرور در صورت نصب بر روی رک از رک ما را اشغال میکند. اندازه هر یونیت معادل 4.445سانتی متر میباشد.

پرفروش ترین سرورهای HPE  یعنی سرور DL380 G10 و DL360 G10 ، به ترتیب در صورت نصب بر روی رک ، دو و یک یونیت از فضای رک را اشغال خواهند کرد.

بله ، در صورت نیاز میتوانید از برخی از سرورهای ایستاده اچ پی ، میتوان به صورت رک مونت هم استفاده کرد. برای استفاده از سرورهای ایستاده اچ پی به صورت رک مونت ، میبایست در هنگام خرید سرور اچ پی ،  رک مونت کیت مناسب سرورتان را هم سفارش دهید.

چرا یاقوت سرخ بهترین انتخاب شما میتواند باشد؟

گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا

یکی از مهم ترین مواردی که در خرید هر محصولی باید به آن توجه کنیم گارانتی محصول می باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش یکی از مهم ترین عوامل حفظ کیفیت می باشد. مدت و نوع گارانتی در خرید سرور hp یکی از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری خریداران می باشد. شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ یکسال گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا، پنج سال خدمات پس از فروش و گارانتی مادام العمر اصالت کالا به مشتریان ارائه میدهد.

خدمات پس از فروش:
از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه کنیم خدمات پس از فروش می باشد . مخصوصا در هنگام خرید تجهیزاتHP  که به دلیل مشکلات تحریمی مشکل تامین قطعات با مشکلات جدی روبروست. مشکلات نداشتن خدمات پس از فروش در بازار شبکه یکی از مشکلات مهم می باشد. گاهی اوقات به این موضوع بر خوردیم که مشتریانی  با خرید از افراد و شرکتهای غیر معتبر امروز در خرید قطعات جانبی و ارتقا سرور خود دچار مشکل شده اند.

یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ به آن توجه دارد خدمات پس از فروش می باشد . یعنی شما با خرید از شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ تا 60 ماه برای ارتقا و تعمیر میتوانید به این شرکت مراجعه کنید.

گارانتی مادام العمر اصالت کالا:
در هر بازاری وجود جنس فیک از دغدغه های خریداران می باشد. در بازار شبکه و با توجه به اهمیت اطلاعات این دغدغه برای خریداران سرور HP دو چندان است. شرکت یاقوت سرخ برای حل این مشکل به خریداران خود گارانتی مادام العمر اصالت کالا میدهد. در این گارانتی هر زمانی که مشتری توسط یک کارشناس ذی صلاح ثابت کند که کالا اورجینال نیست میتواند کالا را مرجوع کند. این گارانتی شرکت یاقوت سرخ خیال مشتری را از بابت اورجینال بودن کالا راحت میکند.

معرفی انواع سرور های HPE

سرور قدرتمند HPE DL580 G10

معرفی سرور رک مونت اچ پی

سرورهای DL یا Density Line همان سری سرورهای رک مونت HP میباشد. این سرورها برای سازمان ها و ارگان هایی مناسب میباشد که از رک و اتاق سرور برخوردار میباشند. با توجه به طراحی این نوع سرورهای اچ پی (HP) ، جهت استفاده از این سرورها وجود رک الزامی میباشد.

سرورهای DL اچ پی، برای سازمان ها و ارگان هایی مناسب میباشد که میخواهند از فضای موجود، بیشترین استفاده را داشته باشند. برای مثال اگر به جای سرورهای DL بخواهیم از سرورهای ML استفاده کنیم، در یک فضای یکسان میتوان نهایت میتوان به قدرت پردازشی یک چهارم یا نصف سرورهای DL یا رک مونت برسیم. زیرا به صورت معمول سرورهای ML اچ پی (HP) ، 4یونیت از فضای رک ما را اشغال میکنند این در حالی است که سرور های DL، یک یونیت ، دو یونیت و نهایت چهار یونیت از فضای رک ما را اشغال خواهند کرد.

همانطور که در قسمت بالا گفته شد، سرورDL اچ پی (HP) ، در ابعاد تک یونیتی، دو یونیتی و چهار یونیتی طراحی شده اند.

به صورت معمول هر DLسرور اچ پی (HP) ، میتواند 2 پردازنده در بر بگیرد. البته بعضی از مدل های DLسرورهای اچ پی فقط یک پردازنده و دو مدل سرور DL580 و DL560 میتوانند تا 4 پردازنده را داشته باشند.

معرفی سرورهای تاور HPE

دسته ای از سرورهای Proliant شرکت اچ پی (HP) ، سرورهای ML یا Modular Line  سرورها میباشد. سرورهای ML اچ پی (HP) ، سرورهای ایستاده یا همان تاور (Tower) سرورهای اچ پی (HP) است. این سرورهای تاور یا ایستاده بخشی از سرورهای اچ پی (HP) است که برای استفاده از آنها نیازی به رک نداریم. به عبارت دیگر ، سرور های ML اچ پی (HP) ، برای سازمان ها و یا اداره های مناسب هستند که فاقد رک هستند.

سرورهای ML برای کسب کار هایی که تازه شروع به کار کردند و یا زیرساخت کاملی برای شبکه های کامپیوتری خود ندارند مناسب میباشد. پس اگر کسب کارتان نوپاست و صرف هزینه زیاد برای خرید سرور و زیرساخت برای کسب و کارتان معقول نیست، سرورهای ایستاده یا ML سرورهای مناسب برای کسب و کار شما میباشد.

فروش انواع سرورهای ایستاده شرکت HP
سرور میکرو سرور HP

این سرور ساده ترین سرور از سری سرور های سری ده تولید شده توسط شرکت اچ پی اینترپرایز میباشد . 

بر روی این سرور تنها میتوان یک پردازنده از سری پردازنده های AMD Opteron™ X3000 Series قرار داد که با این سری از پردازنده ها دو یا ۴ هسته پردازشی را دارا میباشند . 

این میکرو سرور HPE دارای دو اسلات مموری است که حداکثر میتوان مموری های با ظرفیت ۱۶ گیگابایت را بر روی این اسلات ها قرار داد .( پس حداکثر مموری که میتوان بر روی این سرور قرار داد ۳۲ گیگابایت خواهد بود .)

نوع مموری هایی که میتوان بر روی این اسلات ها قرار داد از نوع مموری های standard 288p DIMM slots است که از تکنولوژی Unbuffered ECC برای محافظت از اطلاعات در هنگام پردازش استفاده میکنند .

این میکرو سرور HP  نهایتا تعداد ۴ درایو LFF را میتواند بر روی خود جای دهد . 

بر روی این میکرو سرور اچ پی یک کارت شبکه دو پورت به مدل Broadcom 5720 قرار داده شده است ، که البته در صورت نیاز به پورت های بیشتر با سرعت های بیشتر میتوانیم از کارت شبکه های دیگر بر روی اکسپنشن اسلات های این سرور قرار داد .

با گسترش علم و فناوری ، کامپیوترها نیز به دلیل نیاز به محاسبات دقیق و سریع گسترش پیدا کرده بودند ، از طرفی ساختار جدیدی بنام Client/Server برای استفاده بهتر از این علم وفناوری مطرح شد و این امر سبب شد تا نسل جدیدتر و بهتری از کامپیوتر ها با کیفیت بهتر، قدرت پردازش بالاتر  و پایداری بیشتر بنام کامپیوترهای سرور تولید شوند. شرکت HP  که یکی از بزرگترین شرکت ها در زمینه فناوری اطلاعات است در این عرصه هم سرورHP را اراِئه می دهد.

بهترین انتخاب برای شرکت های بزرگ و مدیریت برنامه های حساس و مهم، سرور hp است سرور اچ پی به سه دسته سرور های ایستاده (TOWER)، سرور های رک مونت(RACKMOUNT) و سرورهای تیغه ای (BLADE) تقسیم می شوند، که بر اساس نیاز شرکت، تعداد کاربران، سیستم های عامل قابل نصب، محل نصب سرور hpe و غیره می توان خرید کرد. شما می توانید برای خرید سرور HPE با کارشناسان فروش شرکت یاقوت سرخ در تماس باشید.

چه دلیلی برای خرید سرور HP وجود دارد؟

سرورهای اچ پی (HP) به دلایل زیادی جزء پرطرفدارترین سرورهای موجود در بازار هستند. در این مقاله برای شما توضیح میدهیم که چرا باید سرورHP بخرید.

سرورhp با قابلیت اطمینان بالا یکی از برندهای تولید سرور است که با کیفیت عالی در ساخت محصولاتش و خدمات پس از فروش توانسه نظر بسیاری از مصرف کنندگان را جلب کند. شرکت اچ پی برای تمام محصولات و راه کارهایش مطالب آموزشی و دفترچه های راهنما تدوین کرده است که در راه اندازی و نگهداری آنها به مشتریان کمک شایانی کرده است. سرورhp در کشور ما دارای نمایندگی های فروش بسیاری است و با قطعات سرور اچ پی را میتوانید به راحتی پیدا کنید.

سرورhp سازگاری بالایی با برندها دیگر دارد و در کنار سرورهای اچ پی میتوانید به راحتی از سوییچ ها، فایروال ها و … تجهیزات با برند های دیگر نیز استفاده کنید که اینکار توصیه نمیشود.

hpe server FW update

قیمت سرور hp

قیمت سرور HP به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله عوامل تاثیرگذار در قیمت سرور hp  می توان به نو یا استوک بودن سرور اچ پی (HP)، مدل سرور اچ پی(HP)، کانفیگ مورد نظر اشاره کرد. شرکت HPE متناسب با نیاز کاربران سرور های مختلفی را روانه بازار می کند که می توان برای تعیین قیمت سرور hpe آن را به سه سطح تقسیم کرد :

 • سطح Enterprise ( کسب و کارهای بزرگ و توسعه یافته ) : سرور های DL (بیشتر) و ML
 • سطح SMB ( کسب و کار های متوسط و رو به رشد ) : سرور های ML (بیشتر) و DL
 • سطح SOHO ( کسب و کار های کوچک و کاربران خانگی ) : میکرو سرو (بیشتر) و ML

شما می توانید سرور های HP رو با قیمتی بسیار متناسب از شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ تهیه کنید ولی باید درنظر داشته باشید که قیمت سرور اچ پی(HP) بر اساس متغیر هایی که گفته شد می تواند تفاوت های داشته باشد.

عوامل موثر در قیمت سرور اچ پی چیست؟

قیمت سرورhp به عوامل زیادی بستگی دارد که در ادامه به شرح آن میپردازیم

اولین نکته ای که در قیمت سرور اچ پی (HP) تاثیرگذار است نسل آن سرور و مدل آن است، اگر بودجه محدودی جهت خرید سرورhp دارید توصیه میشود سرورهای نسل 9 اچ پی را خریداری کنید این سرورها به صورت یوزد در بازار به فروش میرسد.

کانفیگ سرور: یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت سرور اچ پی (HP)کانفیگ آن است، اینکه یک سرور از  چه مقدار منابع سخت افزاری پشتیبانی میکند در قیمت سرور hp تاثیرگذار است. اگ یک سرور از پردازنده های نسل بالا و مقدار رم بیشتر پشتیبانی کند قیمت آن نیز بیشتر خواهد شد.

موجودی بازار: اگر سرور اچ پی که شما دنبال خرید آن هستید در بازار کم باشد قطعا قیمت ان افزایشی خواهد شد و بالعکس این قضیه میتواند اتفاق بیافتد.

کیفیت قطعات انتخابی: در انتخاب سرور اچ پی و قطعات آن باید دقت زیادی داشته باشید و فریب قیمت های پایین را نخورید، در کل قیمت نه باید زیاد بالا باشد و نه پایین، در سرور های اچ پی با قیمت پایین از قطعات غیر اورجینال استفاده شده است.

قیمت دلار: قیمت سرور اچ پی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با قیمت ارز دارد و با افزایش قیمت ارز قیمت سرور اچ پی نیز افزایش پیدا میکند.

مقرون به صرفه ترین سرور اچ پی در ایران

یکی از نکاتی که هنگام خرید سرور اچ پی (HP) باید به آن دقت کنید بودجه سازمان یا مجموعه تان است. اگر محدودیت بودجه ندارید بهتر است سرورهای نسل جدید و به روز خریداری کنید و از امکانات و قابلیت های به روز تکنولوژی استفاده کنید. و همواره سعی کنید منابع موجود بر روی سرور خریداری شده کمی بیشتر از نیاز شما باشد.

در صورتی که کسب و کارتان تازه تاسیس هست و میخواهید هزینه کمی برای سرورتان داشته باشید، باید خیلی محتاطانه رفتار کنید. در صورتی که سرور خریداری شده با زیرساخت شبکه موجود در سازمان شما همخوانی نداشته باشد شما متحمل هزینه های اضافی خواهید شد.

توجه داشته باشید یکی از اصلی ترین عوامل برای پایین بودن قیمت سرور اچ پی (HP) و به همین ترتیب مقرون به صرفه شدن خرید آن سرور، موجودی آن سرور و قطعات مربوطه در بازار میباشد. بالا پایین شدن موجودی سرورها و عدم همخوانی عرضه و تقاضا میتواند باعث مقرون به صرفه شدن یا نشدن خرید سرور اچ پی شود. به طور کلی نمیتوان سرور را با عنوان مقرون به صرفه بودن به شما معرفی کرد. ولی به صورت کلی سرور HP DL380 در هر نسلی یکی از مقرون به صرفه ترین سرورها میباشد. زیرا که پرفروش بودن این سرور در بازار باعث بالا بودن موجودی این مدل از سرور و همچنین قطعات مربوطه در بازار شده است.

بهترین کار برای خرید سرور مقرون به صرفه HPE در هر زمانی ، تماس با کارشناسان فروش شرکت یاقوت سرخ میباشد. کارشناسان شرکت یاقوت سرخ در هر زمانی آماده فروش سرور اچ پی مقرون به صرفه به شما مشتریان عزیز و گرامی میباشد.

دلیل نامگذاری ProLiant برای سرور HP چیست ؟

شاید برای شما هم سوال باشد اسم ProLiant روی سرورهای اچ پی (HP) به چه معناست و از کجا امده است. برای پاسخ به این سوال باید تاریخچه شرکت HP را مرور کنیم. شرکت اچ پی  در سال 1939 توسط هیولت و پکارد در یک گاراژ کوچک تاسیس شد و با تولید تجهیزات الکترونیکی به کارش ادامه داد تا این که اولین کامپیوتر خود را با نام HP 85 در سال 1980 تولید کرد چند سال بعد که شرکت توسعه یافت برند Compaq را نیز خرید، شرکت Compaq سرورهای خود را با نام ProLiant به فروش میرساند و شرکت اچ پی سرورهای خود را با نام net server، که پس از ادغام این دو شرکت، اچ پی سرورهای خود را با نام ProLiant روانه بازار کرد.پس به عبارتی دیگر بعد از خریداری شدن شرکت Compaq توسط شرکت اچ پی ، شرکت اچ پی از نام Proliant برای نامگذاری سرورهای خود استفاده کرد. سرورهای اچ پی(HP) ProLiant شامل سرورهای زیر میشود که البته هرکدام انواع مختلفی دارد.

HPE Synergi Servers

 • HPE ProLiant ML (Modular Line) Series

منظور از سرورهای Proliant ML ، سرورهای ایستاده یا تاور میباشد. این نوع از سرورها برای کسب و کار هایی مناسب هستند که از زیر ساخت لازم برای استفاده از سرورهای رک مونت را در سازمان خود ندارند.

 • HPE ProLiant Micro server

ساده ترین و ضعیف ترین سرورهای شرکت HPE ، میکرو سرورها هستند. این میکروسرورها در واقع برای افرادی مناسب هستند که میخواهند از کامپیوتر های کمی قوی تر به جای سیستم های دسکتاپ خود استفاده کنند.

 • HPE ProLiant DL (Density Line) Series

سرورهای DL ، سرورهای رک مونت شرکت اچ پی هستند. برای استفاده از این سرورها نیاز به زیرساخت لازم را دارا هستند. برای مثال برای استفاده از این سرورها وجود رک و اتاق سرور و سیستم خنک سازی اتاق سرور لازم هست.

 • HPE ProLiant BL (Blades Line) Series

سرورهای Blade یا همان سرورهای تیغه ، سرورهایی هستند که برای انجام پردازش های زیاد و قوی مناسب میباشند.

دلیل محبوبیت سرورHP در میان مدیران IT کشور چیست؟

سرورهای اچ پی (HP) به راحتی قابل توسعه هستند و می‌توان به راحتی آن را توسعه داد و ظرفیت های بیشتری را بدست آورد. این قابلیت توسعه باعث می‌شود که سرورهای اچ پی (HP) به عنوان گزینه‌ای مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی با رشد پایدار محسوب شود. از عوامل دیگر محبوبیت سرورهای اچ پی (HP) در کشور ما میتوان به فروش زیاد این محصول و خدمات پس ازفروش آن دانست. قیمت مناسب سرورhp در مقایسه با برندهای دیگر از عوامل دیگر در محبوبیت سرورهای اچ پی (HP) است، سرورهای hp علاوه بر کیفیت عالی با قیمت مقرون به صرفه ای در دسترس است که همین عامل باعث محبوبیت این سرور در کشور ما نیز شده است.

فروش سرور hp

شرکت یاقوت سرخ با استفاده از روش اینترنتی فروش سرور HP این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده است تا در سایت YSORKH.NET بتوانید انواع سرور های اچ پی را با مشخصات و قیمت ها مختلف مشاهده و بررسی کنید تا مناسب ترین سرور را برای کسب وکار خود انتخاب کنید همچنین در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با مشاوران فروش سرور اچ پی(HP) تماس بگیرید.

شرکت یاقوت سرخ علاوه بر فروش سرور HPE؛ در تامین سایر تجهیزات دیتا سنتر مانند CISCO ،EMC ،QNAP و غیره نیز اماده خدمات رساتی به مشتریان خود می باشد علاوه براین شما می توانید برای فروش سرور hpe و یا تعویض آن با مدل های بالاتر با ما در ارتباط باشید.

HPE Proliant Server

مرکز فروش سرور HPE در تهران کجاست ؟

در صورتی که منظور از مرکز فروش سرور اچ پی ، مرکز فروشی همانند پاساژهایی است که چندین فروشگاه برای فروش سرور اچ پی در کنارهم باشد ، در ایران مرکزی برای فروش سرور اچ پی به صورت متمرکز وجود ندارد.

همچنین با توجه به این که مدل های خیلی زیادی برای سرورهای اچ پی (HP) وجود ندارد و همچنین وجود قطعات مختلف برای سرورها باعث شده تا هیچ شرکتی نتواند ادعا داشته باشد که تمامی قطعات سرورها و استوریج های HPE را دارد.

ولی شرکت یاقوت سرخ با توجه به این که به صورت تخصصی فقط بر روی برند HPE فعال است هم توانسته موجودی قابل قبولی برای قطعات و سرورهای HPE تهیه کرده باشد و هم اطلاع کامل و دقیقی در مورد موجودی همکاران در بازار فروش سرور HPE را داشته باشد. بدین ترتیب در صورتی  که قطعات مورد نیاز شما در موجودی قطعات شرکت یاقوت سرخ موجود نباشد در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ممکن قطعات مورد نیاز شما را یا از طریق خرید از کشور های همسایه و یا همکاران فعال در زمینه فروش سرور و قطعات سرور HPE در ایران برای شما تهیه خواهد کرد.

انواع سرور hp

شرکت هیولت پاکارد (Hewlett-Packard) که به HP معروف است که درسال 2015 به دو کمپانی HP و HPE تبدیل شد و محصولات سرور ، دستگاه های ذخیره سازی (استوریج) و سوئیچ خود را به کمپانی HPE (Hewlett Packard Enterprise) منتقل کرد. انواع سرور اچ پی با توجه به نیاز شما و میزان فضای دیتاسنتر به هفت دسته کلی تقسیم می شوند.

انواع سرور HP

 1. HPE Proliant Easy Connect
 2. HPE Proliant MicroServer
 3. HPE Proliant ML
 4. HPE Proliant DL
 5. HPE Proliant BL
 6. HPE Proliant SL/Apollo
 7. HPE Moonshot System
 • سرور hpe easy connect

  یکی از انواع سرور HPE هست که امکان استفاده از خدمات مدیریتی اچ پی را از راه دور فراهم می کند که هزینه آن به صورت چند ماه یکبار یا سالیانه پرداخت می شود. این مدل سرور hpe باتوجه به نیاز مشتری زمانی که باید ادمین های شبکه باید در شبکه صرف کنند را کاهش می دهد.

 • میکروسرور های اچ پی

  این نوع از انواع سرور hpe برای مشاغلی که تعداد کاربران کمتر از 10 نفر را دارند یا برای دفتر کار خانگی مناسب می باشد . میکروسرور های HPE بسیار ارزان قیمت هستند و قابلیت ارتقاء قطعات آن ها مانند رم و هارد بسیار محدود می باشد.

میکرو سرور نسل 10 اچ پی (HP) از پرفروش ترین سرورهای این نوع سرورها می باشد که سیستم عامل ClearOS را ساپورت می کند و برنامه های easy to use برای مصارف SOHO (کسب و کاره های کوچک و خانگی) قابل استفاده می باشد.

 • سرور های ایستاده ML

  سرور های ML از نظر ظاهری شباهت زیادی به کیس کامپیوتر دارند ، به همین دلیل بنام TOWER یا ایستاده شناخته می شوند. سرور های HPE ML برای کسب و کار های نوپا و درحال رشد مورد استفاده قرار می گیرند که نسبت به میکرو سرورها هم از قدرت پردازش بالاتری برخوردارند هم تنوع بیشتری نسبت به نیاز شما برای انتخااب دارند.

سرور HPE ML30 G10 یکی از انواع سرور HPE است که در بازار خواهان زیادی دارد ، در این دسته از سرور ها قرار می گیرد که به دو صورت VM Ware ساپورت و معمولی عرضه می گردد. شما می توانید برای اطلاع از قیمت سرور های ML با مشاوران فروش با ما تماس برقرار کنید.

 • سرور های رک مونت DL SERIES

  از سری سرور های پرفروش شرکت hp، سری DL می باشد همانطور که از نامشان مشخص هست برای قرار گیری در رک طراحی شده اند به دو مدل تک یونیت و دو یونیت برای قرار گیری در رک تقسیم می شوند.

 • HP BLADE سرور

  یکی از انواع سروراچ پی که CLOUD READY هستند و بیشترین استفاده را از نظر زمان، هزینه و انرژی را دارند. سرور تیغه ای اچ پی Bl به صورت محفظه هایی طراحی شده اند که دارای شیارهای در لبه ی سرور می باشند و بعنوان یک حافظه اکسترنال و خارجی معرفی می شوند. این نوع از انواع سرور hp برای ذخیره داده در مراکز داده بکار گیری می شوند.

 • سرور های آپولو و SL

  سرور های Apollo یا سرور XL مناسب استفاده در HPC ( HIGH PERFORMANCE COMPUTING) و حجم های کاری تامین کنندگان هوش مصنوعی می باشند.

سرور SL نیز برای شبکه های با اندازه های بزرگ طراحی شده اند که با Density بالا کارایی پیشرفته تری برای محیط های کاری بسیار پیشرفته و توسعه یافته دارند. جدیدا این نوع از انواع سرور Hpe ، فروششان قطع شده است (End of Sale شده اند) و سرور های HPE APOLLO جایگیزین آن شده اند.

 • MOONSHOT SYSTEM

  سرور بهبود یافته و نرم افزار محور ک برای دیتاسنتر های خیلی بزرگ و حجم های کاری خاص طراحی شده اند.

بهترین سرور hp

یکی از متداول ترین سوالات در مورد خرید سرورHP این است که بهترین سرور HP ، کدام سرور می باشد؟

جواب دادن به این سوال کمی سخت به نظر میرسد که بین مدل های مختلف، به راحتی بتوان بهترین سرور hp را مشخص کرد چون شرکت HP ، مدل های گوناگون سرور اچ پی را متناسب با کار خاصی طراحی کرده است ولی با توجه به درخواست های رایج بازار و همین طور قدرت و انعطاف پذیری بالای سرور های سری 300 می توان آن ها را بعنوان بهترین سرور اچ پی (HP) معرفی کرد.

سرور HPE DL380 GEN10 در حال حاضر بهترین سرور HPE در بین سرورهای سری 300می باشد که به دلیل ظرفیت بالا ی سخت افزاری می توان بعوان محبوب ترین و پرفروش ترین سرور در ایران نام برد. البته برای کسب و کارهای کوچک می توان سرور HPE ML30 GEN10 را بعنوان بهترین سرور hpe معرفی کرد.

مرکز خرید سرور hp

شرکت HP یکی از بزرگترین شرکت ها درزمینه تامین تجهیزات دیتا سنتر می باشد ک به دلیل تحریم ها، نمایندگی رسمی در داخل ایران ندارد اما شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ با توجه به تنوع محصولات hp و همینطور حجم بالای واردات می تواند به عنوان نمایندگی سرور hp در ایران شناخته شود که مرکز خرید سرور HP در تهران می باشد.

شما برای خرید سرور hp از مرکر خرید سرور HPE در مشهد، اصفهان، کرج و سایر شهرها می توانید با شماره تماس های 021-71189 تماس برقرار کنید تا محصول مورد نظرتان در سریع ترین زمان ممکن برای شما ارسال شود. شرکت یاقوت سرخ بعنوان مرکز خرید سرور اچ پی در ایران با ارائه گارانتی یکساله تعویض و گارانتی مادام العمر اصالت کالا، خیال شما مشتریان عزیز را از بابت خرید محصولات اچ پی راحت کرده است.

خدمات مرتبط با HPE

بهترین سایت برای خرید آنلاین سرور HP در ایران کدام است؟

پاسخ به این سوال را باید اینگونه داد که منظورمان از بهترین سایت برای خرید آنلایت چه سایتی است.

سایتی برای انجام خرید آنلاین مناسب است که دارای امنیت کافی داشته باشید. راه های تشخصی بالا بودن امنیت سایت ، داشتن گواهی SSL برای سایت است. برای تشخیص این موضوع میبایست توجه کنیم که آیا ادرس سایت با https شروع میشود یا http. سایت هایی که آدرس آنها با https شروع میشود دارای گواهی SSL بوده و از امنیت برخوردار میباشد.

موضوع بعدی وجود نماد اعتماد الکترونیکی در سایت مورد نظر است. در واقع این نماد به سایت هایی تعلق میگیرد که از امنیت حدودی دارا باشند.

مورد بعدی که در مورد سایت انتخاب شده برای انجام خرید اینترنتی باید به آن توجه کنیم این است که آیا سایت از پشتیبانی خوبی برخوردار است یا خیر.  معمولا قطعات سرور اچ پی ، نیاز به پشتیبانی و راهنمایی های در زمان خرید دارند. در صورتی که سایت انتخاب شده برای خرید اینترینتی قطعات سرور اچ پی ، از پشتیبانی کافی برخوردار نباشد متحمل هزینه های اضافی خواهیم شد.

همچنین در هنکام خرید با اعتبار درگاه اینترنتی وصل شده به سایت مورد نظر توجه داشته باشید.

و در اخر در هنگام انجام پرداخت برای خرید ، توجه داشته باشید که نام ثبت شده در درگاه پرداخت اینترینتی با نام شرکت انتخاب شده برای انجام خرید اینترینی یکسان باشد.

سایت یاقوت سرخ با رعایت تمامی این موارد ذکر شده در بالا توانسته تبدیل به یکی از سایت های معتبر در زمینه فروش سرور های HPE و قطعات مورد نظر تبدیل شود. پس در صورت نیاز به هرگونه خرید سرور اچ پی و قطعات مربوطه میتوانید با مراجعه به سایت شرکت یاقوت سرخ و مشاهده موجودات شرکت یاقوت سرخ اقدام به خرید قطعات سرور HP مورد نظرتان کنید.

مدل های سرور hp

مدل های سرور HP به طور کلی به سه مدل DL ، ML و BL تقسیم می شود که این مدل ها نیز به سری 300 و سری 100در مدل ML و سری 500، سری 300 و سری 100 در مدل DL دسته بندی می شوند البته مدل میکرو سرور ها هم یکی دیگر از مدل های سرور hp در بازار می باشد.

مدل HPE ML350 G10 یکی از محبوب ترین مدل های سرور اچ پی در مدل ML می باشد ک با توجه به طراحی خاص آن ، صدای کمتری نسبت به سایر سرور ها دارد همچنین این سرور نیاز به رک ندارد.

شما می توانید مدل های سرور HPE با کانفیگ های متفاوت را با مراجعه به فروشگاه سایت شرکت یاقوت سرخ مشاهده نموده و با مقایسه قدرت و قیمت مدل های سرور hpe ، بهترین انتخاب را داشته باشید همین طور درصورت نیاز به مشاوره می توانید با مشاوران ما در شرکت یاقوت سرخ تماس حاصل فرمایید.

استعلام سرور hp

برای استعلام قیمت سرور HP شما می توانید دکمه استعلام قیمت در بالای صفحه را بزنید یا با کارشناسان فروش سرور HP در یاقوت سرخ با شماره 02171189 تماس بگیرید.

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ واردکننده انواع سرور اچ پی، دستگاه های ذخیره ساز اچ پی و تجهیزات سرور شامل رم، هارد، پاور، کنترلر و … با رویکرد اراِئه تجهیزات معتبر و راه حل های مناسب به مشتریان، هدف خود را رضایت مشتری برای خرید آسان و بی دغدغه در حوزه فناوری اطلاعات قرارداده است از این رو بخش استعلام قیمت سرور HPE در سایت یاقوت سرخ یکی از سریع ترین راه حل ها برای بدست آوردن قیمت محصول مورد نظر می باشد.

صدرو پیش فاکتور سرور HP و سایر تجهیزات HP به دلیل پیچیدگی های زیاد در پارت نامبر ها و عدم آشنایی به یکسری از مشخصات مورد نیاز، مشکلات زیادی را برای همکاران و مشتریان عزیز بوجود آورده است به همین دلیل شرکت یاقوت سرخ برای استعلام قیمت سرور اچ پی به صورت آنلاین را راه اندازی کرده است که این عمل در 3 مرحله انجام می شود: 1- ارسال استعلام سرور hp 2 بررسی LOM موردنظر توس کارشناسان فروش مجموعه 3- صدور پیش فاکتور نهایی و ارسال آن

ویژگی های سرور hp

یکی از بزرگترین شرکت ها در فناوری اطلاعات شرکت HP می باشد که در همه ی کشورهای جهان فعالیت دارد این شرکت با ارائه بهترین راهکار ها و محصولات، تمام نیاز کسب و کار شما را برطرف می کند. سرور HP ، یکی از این محصولات می باشد که شما می توانید با مطالعه ویژگی های سرور HP که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم نیاز خود را برظرف کنید.

از جمله ویژگی های سرور HPE ، تنوع زیاد و کیفیت بالای آن می باشد که تقریبا برای همه ی کسب و کارها حداقل یک نوع سرور عرضه نموده است. شما می توانید برای مشاوره و انتخاب بهترین سرور hp مناسب کسب و کار خود با مشاوران فروش شرکت یاقوت سرخ تماس حاصل فرمایید تا آن ها ویژگی های سرور اچ پی (HP) را متناسب با نیاز شما شرح دهند.

از جمله ویژگی های سرور hp می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • محصولات متنوع و متناسب با نیازهای مختلف
 • هزینه مناسب خرید و نگهداری سرورhp
 • انعطاف پذیری و مقیاس پذیری بالا در شبکه های متفاوت
 • سرورhp در اندازه ها و Form Factor های متفاوتی تولید شده که قدرت انتخاب مشتریان را بالا میبرد
 • سرورهای اچ پی از پردازنده های مطرح Intel و AMD پشتیبانی میکند
 • قابلیت نصب درایو ها با حجم بالا و در نهایت دست یابی به فضای ذخیره سازی بسیار بالا

خرید سرور hp

با نگاهی مختصر به مزایا و ویژگی های سرور hp متوجه می شوید که خرید سرور اچ پی یک انتخاب مناسب و به صرفه برایتان خواهد بود. هنگام خرید سرور hpe به اورجینال بودن قطعات دقت کنید.

برای خرید سرورhp میتوانید با کارشناس های فروش شرکت یاقوت سرخ تماس بگیرید و علاوه بر مشاوره و راهنمایی رایگان محصول موردنظر را با یک سال گارانتی و قیمت مناسب خریداری کنید.

مزایای سرورhp نسبت به سایر برند ها:
 • به راحتی میتوانید ظرفیت های سرور مثل حافظه رم، ذخیره سازی و پردازش را افزایش دهید. البته در مورد افزایش ظرفیت سرور با کارشناسان فنی شرکت یاقوت سرخ مشاوره بگیرید.
 • از طریق ILO که مخصوص سرورهای hp است به راحتی میتوانید سرور را از راه دور مدیریت کنید.
 • سرور اچ پی با استفاده از قطعات Redundant همیشه در دسترس است و این یک امتیاز مثبت در رشد و توسعه کسب و کار شما است.
 • سرورhpe در مدل های مختلف و متناسب با نیاز های متنوع طراحی و تولید شده است که با رشد مجموعه تان میتوانید زیر ساخت های شبکه تان را نیز بروز کنید .
 • HPE نسبت به سایر رقبا قطعات متنوع تری ارائه میدهد که پاسخگوی همه نیاز ها است.
 • سرورهای hp به راحتی قابل بروزرسانی از سایت hpe است،در این مورد اگر نیاز به مشاوره دارید با تیم فنی شرکت یاقوت سرخ تماس بگیرید.
 • قیمت مناسب در مقایسه با سایر برندها نسبت به عملکرد و کارایی در سرورهای اچ پی قابل توجه است.
 • به علت استقبال از سرورhpe در کشور ما فروش سرور hp نیز بیشتر است که در یک بازار رقابتی میتوانید سرور اچ پی و قطعات مورد نیازتان را با قیمت مناسب خریداری کنید.

مشخصات سرور hp

 • آنچه که در خرید سرور اچ پی قیمت ان را مشخص می کند مشخصات سرور HP است که تعیین این مشخصات بستگی به نیاز شما دارد.
 • اول گزینه پردازنده (CPU) است که از مهم ترین مشخصات سرور hp است. سرور اچ پی بین یک تا چهار پردازنده را می تواند پشتیبانی کند.
 • دومین گزینه مهم مشخصات سرور HPE رم ها هستند. هر چه تعداد رم و باس (BUS) بالاتر باشد پردازش پردازنده ها سریع تر می شود.
 • سومین گزینه که باید به آن دقت کرد کارت شبکه است. کارت شبکه دروازه اتصال سرور به شبکه ها و دنیای خارج است. هرچه کارت شبکه قوی تر باشد امکان انتقال سریع و به موقع اطلاعات را فراهم می کند. این کارت شبکه ها از کابل های فیبر نوری پشتیبانی می کند.
 • چهارمین گزینه که باید آن را بررسی کرد مشخصات سخت افزاری مانند ظرفیت ذخیره سازی است. سامانه ذخیرسازی ترکیبی از حافظه ها و رید کنترلرها (RAID) است. هر دو این قطعات امکان ذخیره سازی ،بازیابی سریع و حفاظت اطلاعات را به ما می دهند. بر روی سرور های اچ پی میتوان از از حافظه های مکانیکی HDD و حالت جامد SSD استفاده کرد.
 • اخرین نکته بسیار مهم در مشخصات سرور hpe بهره گیری از شاسی و درگاه های ارتباطی است.

نمایندگی خرید سرور hp

شرکت hp به دلیل تحریم هایی که متأسفانه علیه کشورمان ایران، وضع شده است هیچ نمایندگی رسمی اچ پی در ایران ندارد.البته شرکت هایی زیادی در ایران هستند که وارد کننده و تامین کننده تجهیزات hp به فعالیت می پردازند.

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های وارد کننده و تامین کننده تجهیزات hpe در ایران می تواند به عنوان نمایندگی خرید سرور اچ پی در ایران نیازهای شبکه شما را فراهم کند.

شرکت یاقوت سرخ با ارائه بهترین راهکارها در زمینه کلیه سرورهای HPE، خود را بعنوان نمایندگی خرید سرور HPE در بین مشتریان شناخته است.

سرور hp یاقوت سرخ

سرور hp یاقوت سرخ دارای اصالت کالا و گارانتی یک ساله است. شما می توانید در یاقوت سرخ بصورت آنلاین و حضوری سرور اچ پی مورد نیاز خود را تهیه کنید. مشاورین و کارشناسان ما می توانند شما را در انتخاب سرورتان همراهی و مشکلات فنی شما را بر طرف کنند.

سرورHPEیاقوت سرخ علاوه بر گارانتی یکساله تعویض ، دارای گارانتی مادام العمر اصالت کالا و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد. پنج سال خدمات پس از فروش بدان معناست که شما با خرید سرور HP یاقوت سرخ تا پنج سال نگرانی بابت تامین و تهیه قطعات جانبی سرور را ندارید.

برای خرید سرور اچ پی برای یک مجموعه باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

وقتی یک شرکت یا مجموعه ای تشکیل میشود یکی از نکاتی که میتواند به رشد آن مجموعه کمک کند ایجاد شبکه کامپیوتری است. از مزایای ایجاد شبکه کامپیوتری مدیریت بهتر و کنترل متمرکز و هرچه بهینه تر مجموعه است. درشبکه های کامپیوتری که برای یک مجموعه طراحی میشود نیاز به یکسری تجهیزات مانند سرور، استوریج، روتر،سوییچ، فایروال و… است. در میان این تجهیزات مهم ترین جزء شبکه سرور است که باید در انتخاب آن دقت زیادی داشته باشید. شرکت اچ پی یکی از برندهای تولید کننده سرور است که سرورهای خود را با نام ProLiant روانه بازار کرده است که در کشور ما محبوبیت زیادی دارد. شرکت یاقوت سرخ یکی از شرکت های معتبر در زمینه فروش محصولات اچ پی با گارانتی و خدمات پس از فروش است که با بهره گیری از کارشناسان مجرب فنی و فروش میتواند شما در خرید سرورHP راهنمایی کند.

در این قسمت قصد داریم توضیح مختصری در مورد سرورهای اچ پی (HP) بدهیم، با ما همراه باشید.

شرکت اچ پی به همه نیازها دقت کرده است و متناسب با هر نیازی یک نوع سرور طراحی کرده است. در این بخش انواع سرورهای اچ پی متناسب با حجم های کاری مختلف را مورد بررسی قرار میدهیم.

سرورهای HPE ProLiant ML: این سرورها به صورت تاور طراحی شده اند و برای نصب و راه اندازی نیازی به خرید رک و تجهیزات آن نیست، این سرورها نسبت به سرورهای دیگر در مقابل گردوغبار و گرما مقاوم تر است و نیازی به اتاق سرور ندارد و از این نظر سرورهای ML برای مجموعه های تازه تاسیس یک گزینه عالی است. سرورهای hp رده ML مدل های مختلفی دارد که از پایین به بالا از منابع سخت افزاری بیشتری پشتیبانی میکند. در نسل10 سرورهایML در سه مدل ML30/ML110/ML350 تولید شده است که در ادامه  به توضیح کارایی هر کدام میپردازیم

سرور سری ML

خرید سرور HPE ML30 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

این سرور یک اسلات پردازنده و چهار اسلات رم دارد و به صورت 4 LFF و 8SFF تولید شده است. سرور ML30 Gen10 برای شعبه های یک مجموعه و دفاتر کوچک با 15 الی 20 کابر مناسب است. برای راه اندازی دامین، اتوماسیون اداری، سیستم ویپ و … مناسب است البته با استفاده از مجازی سازی میتوانید همزمان از سرویس های بیشتری استفاده کنید.

سرور ایستاده ML110 G10

خرید سرور اچ پی (HP) ML110 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

سرور ML110 G10 یک اسلات پردازنده و شش اسلات مموری دارد و به صورت 8 LFF و 16 SFF طراحی شده است. این  سرور برای کسب و کارهای کوچک مناسب است و قابلیت های انترپرایز را با قیمت مقرون به صرفه ارائه میکند. این سرور تا 100 کلاینت را ساپورت میکند و با کمک آن میتوانید اتوماسیون اداری، وب سرور، فایروال، اکتیودایرکتوری و … راه اندازی کنید.

خرید سرور HPE ML350 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

این سرور همرده سرور DL380 است و یک سرور قدرتمند با قابلیت های انترپرایز است. این سرور دارای دو اسلات پردازنده و بیست و چهار اسلات رم است و برای شرکت های متوسط و کسب و کارهای در حال رشد مناسب است  و تا 1000 کاربر را پشتیبانی میکند. این سرور از مجازی سازی پشتیبانی میکند و با کمک آن میتوانید یک شبکه کامپیوتری تمام عیار داشته باشید.

سرورهای HPE ProLiant DL : سرور های اچ پی سری DL جزو سرورهای رکمونت شرکت اچ پی (HP) است که برای استفاده در رک طراحی شده است. شرکت اچ پی سرورهای DL در سه کلاس 100، 300 و 500 طراحی کرده است که هر کدام از مقدار مشخصی منابع پشتیبانی میکند و برای یک حجم کاری مناسب است. در ادامه انواع سرورهای HPE ProLiant DL Gen10  را مورد بررسی قرار میدهیم. با ما همراه باشید.

سرورهای DL کلاس 100 : این سرورها از منابع کمتری پشتیبانی میکند و قیمت مقرون به صرفه ای دارد. در ادامه انواع سرورهای این کلاس را با کارایی آن برایتان آورده ایم.

سرور HPE DL160 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

دو اسلات پردازنده و شانزده اسلات مموری دارد و برای کسب و کارهای کوچک و تا 50 کاربرمناسب است. مجموعه های کوچک با قیمت مقرون به صرفه میتوانند این سرور را تهیه کنند. این سرور از مجازی سازی، windows server و سیستم عامل های لینوکسی پشتیبانی میکند

خرید سرور اچ پی (HP)  DL180 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

این سرور یکی از سرورهای مقرون به صرفه شرکت اچ پی است که دو اسلات پردازنده و هشت اسلات مموری دارد. این سرور برای مجموعه های کوچک و کسب و کارهای رو به رشد مناسب است و حدود 100 کاربر را پشتیبانی میکند. این سرور میتوانید اتوماسیون، اکتیودایرکتوری، ویپ را به راحتی اجرا کنید.

سرورهای DL کلاس 300 : این سرورها قابلیت های بالایی را نسبت به کلاس 100 ارائه میدهند و منابع بیشتری را پشتیبانی میکنند. در ادامه انواع سرورهای کلاس300 را با کاربردشان توضیح داده ایم.

سرور HPE DL360 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

این سرور دو اسلات پردازنده و بیست و چهار اسلات مموری دارد و یکی یونیت از فضای رک را اشغال میکند، برای مجموعه هایی که از ذخیره سازهای تحت شبکه استفاده میکنند و به فضای ذخیره سازی به صوت لوکال روی سرور احتیاجی ندارد این سرور یک گزینه بسیار مناسب است. شما با خرید سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen10 میتوانید اتوناسیون، وب سرور، فایروال، اکتیودایرکتوری و برنامه های قابل اجرا توسط ویندوز و لینوکس را به راحتی روی سرور اجرا کنید ویک شبکه بهینه داشته باشید، این سرور جزو سرورهای پرقدرت اچ پی است که از پردازنده های قدرتمند اینتل پشتیبانی میکند که برای کاربرد های دیتا آنالیز و هوش مصنوعی نیز مناسب است. در کل این سرور میتواند تا 1000 کاربر را پشتیبانی کند.

سرور HP DL380 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

سرور DL380 Gen10 از سرورهای محبوب است که دو اسلات پردازنده وبیست و چهار اسلات مموری دارد و دو یونیتی است. این سرور تا 1000 کاربر را به راحتی ساپورت میکند. با خرید سرور DL380 Gen10  میتوانید تعداد زیادی ماشین مجازی ایجاد کنید و برنامه های مختلف شبکه مانند فایروال، اکتیودایرکتوری، وب سرور، ویپ و نرم افزارهای مورد نیاز شبکه را اجرا کنید

خرید سرور HP DL560 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

این سرور از چهار پردازنده و چهل وهشت مموری پشتیبانی میکند که قدرت پردازشی فوق العاده ای را به سرور میدهد که برای Big Data، برنامه های حافظه محور، database و مناسب است. این سرور با استفاده از پردازنده ها و GPU  مناسب میتواند برای پردازش های هوش مصنوعی استفاده شود.

انتخاب سرور HP DL580 Gen10 برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

سرور DL580 Gen10 یک سرور قدرتمند از شرکت HPE با پردازنده‌های Intel Xeon Scalable است که برای برخی کاربردهای خاص مانند سرورهای پایگاه داده، سرورهای مجازی سازی، سرورهای هوش مصنوعی و deep learning، سرورهای محاسبات علمی و رندرینگ سه‌بعدی مناسب می‌باشد.همچنین این سرور از 48 عدد درایو SFF پشتیبانی میکند که با کمک آن میتوان حجن بسیار بزرگی از فضای ذخیره سازی روی سرور بدست آورد.

نکات مهم درباره خرید سرور اچ پی (HP) و نگهداری آن

خرید و نگهداری سرور برای یک بیزینس یک امر بسیار مهم و حیاتی است که باعث بهبود راندمان کار میشود البته برعکس این قضیه نیز میتواند نتیجه منفی برای مجموعه شما داشته باشد. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید

 • تعیین نیازمندی‌ها: قبل از خرید سرور اچ پی (HP) برای مجموعه خود، بهتر است نیازمندی‌های سیستم را به دقت بررسی کنید. این شامل تعداد کاربران، نوع برنامه‌های مورد استفاده، حجم داده‌ها و … می‌شود، با توجه به این نیاز سنجی میتوانید انتخاب بهینه و درستی داشته باشید.
 • انتخاب مدل مناسب: هر سرور اچ پی (HP) مخصوص یک نوع کاربری طراحی شده است. برای خرید سرور مناسب، بهتر است با توجه به نیازمندی‌ها، نسخه‌های مختلف سرور HP را بررسی کنید و مدل مناسب را انتخاب کنید.
 • تعیین محل نصب: قبل از خرید سرور اچ پی (HP) ، بهتر است محل نصب و نگهداری آن را تعیین کنید. این شامل فضای لازم برای نصب، سیستم خنک کننده، تهویه مطبوع و تجهیزات شبکه می‌شود.
 • بکاپ گیری منظم: بکاپ یکی از موارد بسیار مهم در نگهدای سرور است که باید به شکل صحیح و منظم اجرا شود تا در صورت بروز مشکل اطلاعات و داده ها قابل بازیابی باشد.
 • مدیریت انرژی: هنگام خرید سرور اچ پی (HP) ، بهتر است به مدیریت انرژی دقت کنید. این شامل تعیین توان مورد نیاز سیستم، انتخاب منبع تغذیه با توان کافی و بررسی میزان مصرف انرژی تجهیزات مختلف در سیستم می‌شود.
 • پشتیبانی و خدمات پس از فروش: قبل از خرید سرور HP ، بهتر است از جزئیات خدمات پس از فروش، پشتیبانی و گارانتی آگاه شوید. همچنین، بهتر است از ارائه‌دهنده‌ای که خدمات پشتیبانی و خدمات پس از فروش مناسبی دارد استفاده کنید.
 • پیکربندی و راه‌اندازی: برای پیکربندی و راه‌اندازی سرور HP ، بهتر است به متخصصان مجرب در این زمینه مراجعه کنید. همچنین، قبل از نصب سیستم عامل و برنامه‌های مورد نیاز، بهتر است تنظیمات سخت‌افزاری را به دقت بررسی کنید.
 • مانیتورینگ و مدیریت: برای بهبود عملکرد و عیب‌یابی سریع‌تر، بهتر است از نرم‌افزارهای مانیتورینگ و مدیریت سرور استفاده کنید. این نرم‌افزارها به شما کمک می‌کنند تا از وضعیت سرور آگاه شوید و در صورت نیاز به تعمیرات و بهبود عملکرد، اقدام کنید.
 • مدیریت دمای سرور: برای حفظ عمر سرور و جلوگیری از خرابی، بهتر است دمای سرور را در طول روز تحت کنترل داشته باشید. برای این کار، می‌توانید از تهویه مطبوع و سیستم خنک کننده استفاده کنید و همچنین دمای سرور اچ پی (HP) را میتوانید از طریق ILO مانیتور کنید.
 • پایش لاگ های سرور: یکی از نکات بسیار مهم در نگهداری سرور توجه به Log های سرور است که در سرورهای اچ پی هم از طریق سیستم عامل و هم ازطریق ILO قابل بررسی هستند و اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار مدیر آی تی مجموعه میگذارد.
 • نگهداری سرور و تجهیزات با اخرین بروزرسانی ها: برای محافظت سرور از خطرات امنیتی باید همیشه فریم ور سرور را به روز باشد. در نسخه های جدید فریم ورها و درایورها باگ های امنیتی تا حد ممکن برطرف میشود.

چرا باید از سرور Proliant اچ پی (HP) استفاده کنیم؟

شرکت اچ پی یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید سرور و تجهیزات شبکه است، اچ پی با توجه به نیازهای مختلف سرورهای متفاوتی طراحی کرده است، درکل سرورهای اچ پی در سه رده Tower، Rackmount و Blade طراحی شده است و هرکدام در مدل های مختلف از مقدار مشخصی منابع پشتیبانی میکند و برای یک حجم کاری مناسب هستند. اگر شما  سرور HP خریداری کنید مطمئن باشید سراغ برندهای دیگر نمیروید. در ادامه دلایل و مزیت های استفاده از سرورهای اچ پی   (HP) را برایتان اورده ایم، لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در جواب سوال بالا باید بگوییم:

 انعطاف پذیری بالا بر روی سرورhp

 سرورهای اچ پی (HP) با انعطاف پذیری بالایی که دارند با نرم افزارها و سایر برندهای  تجهیزات شبکه سازگار هستند و به همین دلیل این سرورها امکان توسعه شبکه را فراهم می کنند.

تکنولوژی به روز و پیشرفته بر روی سرورهای اچ پی

سرورهای اچ پی (HP) از نظر فنی به روز و توسعه یافته اند و تمامی نیازهای فنی شبکه را برآورده می کنند.

امکان مدیریت یکپارچه و ازراه دور برای سرور HPE

سرورهای HP با بهره مندی از فناوری مدیریت ILO، امکان ارتباط از راه دور با سرور و همچنین مدیریت آن را فراهم می کند. از طریق این فناوری شما میتوانید سخت افزار سرور را از به صورت ریموت مانیتور کنید.

کیفیت بالای ساخت  سرورهای HP

سرورهای اچ پی و قطعات آن قبل از تولید انبوه در آزمایشگاه زیر سنگین ترین بارهای کاری قرار میگیرند و قبل از اینکه روانه بازار شوند امتحان خود را پس میدهند.

پشتیبانی و خدمات پس از فروش برای سرورهای HP در شرکت یاقوت سرخ

 محصولات اچ پی دارای خدمات پش از فروش عالی است و در صورت برخورد به مشکل میتوانید به راحتی آن را تعویض کنید. درکشور ما نیز سرورهای اچ پی (HP) توسط فروشنده های زیادی به فروش میرسد و قطعات آن نیز به وفور در بازار یافت میشود.

برخورداری از قابلیت مانیتور هوشمند تجهیزات با تکنولوژی HPE InfoSight

در عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که هر کسب و کاری را متحول کند. از محصولات و خدمات هوشمند گرفته تا تصمیمات تجاری بهتر و فرآیندهای اقتصادی بهینه، هوش مصنوعی این قدرت را دارد که تقریباً همه چیز را تغییر دهد. اگر کسب‌وکارها از این قدرت شگرف استفاده  نکنند، ناخواسته از گردنه رقابت حذف میشوند. HPE امروز پلتفرم InfoSight را برای کمک به شرکت‌ها برای استفاده کارآمد از هوش مصنوعی ساخته است و سرورهای نسل جدید اچ پی HPE ProLiant توسط HPE InfoSight پشتیبانی می‌شوند.

سرور رکمونت HP بخریم یا ایستاده؟

اینکه سرور رکمونت  اچ پی  (HP) بخرید یا تاور به نیاز شما بستگی دارد و با ارزیابی نیازتان و مزیت های هرکدام میتوانید اقدام به خرید آن بکنید، در ادامه راهنمایی لازم را برای خرید سرور رکمونت یا تاور اچ پی را خدمت شما عزیزان ارائه کرده ایم.

مهم ترین موضوعی که در هنگام خرید سرورHP باید به آن توجه کنیم ، زیر ساخت موجود برای شبکه کامپیتوری ماست. در صورتی که زیر ساخت قابل قبول برای استفاده از سرور ، برای مثال اتاق سرور با رک های استاندارد و سیستم Cooling مناسب نداریم بهتر است به جای استفاده از سرور های رک مونت اچ پی (HP)، از سرور های ایستاده اچ پی  (HP) استفاده کنیم.

سرورهای رکمونت فضای کمتری را نسبت به تاور اشغال میکنند و برای پردازش های حرفه ای  ونیازهای بزرگ طراحی شده اند. این سرورها قابلیت افزایش ظرفیت در صورت نیاز، با تعویض سرورهای موجود در رک را دارد و البته برای نصب و استفاده از این سرورها باید رک و اتاق سرور داشته باشید که تهویه مناسب داشته باشد پس این سرورها برای شرکت های بزرگ که محدودیت بودجه ندارند مناسب است.

در مقابل  سرورهای تاور اچ پی  (HP) قرار دارد این سرورها هزینه راه اندازی کمتری دارد و نیازی به اتاق سرور ندارد و درمقابل گرما و گرد و غبار نیز مقاومت بیشتری دارد. این سرورها برای مجموعه های کوچک و متوسط مناسب است.

توجه داشته باشید سرورهای رک مونت HP با مدل DL و سرورهای تاور با مدل ML شناخته میشود.

قابلیت HP SIM Server بر روی سرور HP چیست؟

در ابتدا باید بدانید SIM مخفف System Insight Manager است. HPE SIM یک قابلیت مدیریتی کم هزینه است که به سلامت سرور و افزایش زمان کار سرور کمک میکند HP SIM Serverیا HP Systems Insight Manager، یک نرم‌افزار مدیریتی است که توسط شرکت اچ پی برای مدیریت سرورهای اچ پی و سایر تجهیزات طراحی شده است. این نرم‌افزار از طریق یک رابط کاربری وب، اطلاعاتی را در مورد سرورها، ذخیره‌سازها و سایر تجهیزات شبکه اطلاعات مدیریتی جمع‌آوری می‌کند و به مدیران سیستم امکان پایش، مدیریت و نظارت بر این تجهیزات را می‌دهد.با استفاده از HP SIM Server، مدیران سیستم قادر خواهند بود به راحتی از راه دور اطلاعاتی راجع به وضعیت سرورها، سطح استفاده از منابع، مشکلات پیش آمده و سایر موارد را دریافت کنند و اقدام لازم را برای رفع مشکلات انجام دهند. همچنین، با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان به صورت خودکار، اطلاعات پشتیبانی و گزارش‌های مربوط به تجهیزات مدیریتی را تولید کرد و به مدیران سیستم ارائه داد. هنگامی که HPE SIM را با HPE Insight Control و HPE Matrix Operating Environment ادغام می کنید، می توانید به طور منظم سلامت سرور فیزیکی و مجازی خود را مدیریت کنید، سرورها را با سرعت بالایی راه اندازی کنید، مصرف برق را کاهش دهید و زیرساخت خود را با برنامه ریزی ظرفیت بهبود ببخشید.در کل HP SIM Server یک ابزار قدرتمند برای مدیریت تجهیزات مختلف در یک شبکه است و با استفاده از آن، مدیران سیستم می‌توانند به صورت موثرتری برای پیشگیری از مشکلاتی که ممکن است در سیستم پیش بیایند، اقدام کنند.

سرور ، سرور اچ پی ، سرور hp ، سرور HP ، سرور hpe ، سرور HPE ، HP Server  ،  HPE Server ، سرور Gen9 ، سرور G9 ، سرور G10 ، سرور Gen10 ، سرور Gen11 ، سرور G11 ، سرور Gen8 ، سرور G8 ، سرور Gen7 ، سرور G7 ، سرور رک مونت ، سرور رک مونت HP ، سرور رک مونت HPE ، سرور رک مونت اچ پی ، سرور DL اچ پی ، سرور HPE DL ، سرور HP DL ، سرور ایستاده ، سرور تاور ، سرور تاور HP ، سرور تاور HPE ، سرور تاور اچ پی ، سرور ایستاده اچ پی ، سرور ML اچ پی ، سرور HP ML ، سرور HPE ML خرید سرور اچ پی ، خرید سرور hp ، خرید سرور HP ، خرید سرور hpe ، خرید سرور HPE ، خرید HP Server ، خرید HPE Server ، خرید سرور Gen9 ، خرید سرور G9 ، خرید سرور G10 ، خرید سرور Gen10 ، خرید سرور Gen11 ، خرید سرور G11 ، خرید سرور Gen8 ، خرید سرور G8 ، خرید سرور Gen7 ، خرید سرور G7 ، خرید سرور رک مونت  ، خرید سرور رک مونت HP ، خرید سرور رک مونت HPE ، خرید سرور رک مونت اچ پی ، خرید سرور DL اچ پی ، خرید سرور HPE DL ، خرید سرور HP DL ، خرید سرور ایستاده ، خرید سرور تاور ، خرید سرور تاور HP ، خرید سرور تاور HPE ، خرید سرور تاور اچ پی ، خرید سرور ایستاده اچ پی ، خرید سرور ML اچ پی ، خرید سرور HP ML ، خرید سرور HPE ML ، فروش سرور اچ پی ، فروش سرور hp ، فروش سرور HP ، فروش سرور hpe ، فروش سرور HPE ، فروش HP Server ، فروش HPE Server ، فروش سرور Gen9 ، فروش سرور G9 ، فروش سرور G10 ، فروش سرور Gen10 ، فروش سرور Gen11 ، فروش سرور G11 ، فروش سرور Gen8 ، فروش سرور G8 ، فروش سرور Gen7 ، فروش سرور G7 ، فروش سرور رک مونت  ، فروش سرور رک مونت HP ، فروش سرور رک مونت HPE ، فروش سرور رک مونت اچ پی ، فروش سرور DL اچ پی ، فروش سرور HPE DL ، فروش سرور HP DL ، فروش سرور ایستاده ، فروش سرور تاور ، فروش سرور تاور HP ، فروش سرور تاور HPE ، فروش سرور تاور اچ پی ، فروش سرور ایستاده اچ پی ، فروش سرور ML اچ پی ، فروش سرور HP ML ، فروش سرور HPE ML ،قیمت سرور اچ پی ، قیمت سرور hp ، قیمت سرور HP ، قیمت سرور hpe ، قیمت سرور HPE ، قیمت HP Server ، قیمت HPE Server ، قیمت سرور Gen9 ، قیمت سرور G9 ، قیمت سرور G10 ، قیمت سرور Gen10 ، قیمت سرور Gen11 ، قیمت سرور G11 ، قیمت سرور Gen8 ، قیمت سرور G8 ، قیمت سرور Gen7 ، قیمت سرور G7 ، قیمت سرور رک مونت  ، قیمت سرور رک مونت HP ، قیمت سرور رک مونت HPE ، قیمت سرور رک مونت اچ پی ، قیمت سرور DL اچ پی ، قیمت سرور HPE DL ، قیمت سرور HP DL ، قیمت سرور ایستاده ، قیمت سرور تاور ، قیمت سرور تاور HP ، قیمت سرور تاور HPE ، قیمت سرور تاور اچ پی ، قیمت سرور ایستاده اچ پی ، قیمت سرور ML اچ پی ، قیمت سرور HP ML ، قیمت سرور HPE ML ،مشخصات سرور اچ پی ، مشخصات سرور hp ، مشخصات سرور HP ، مشخصات سرور hpe ، مشخصات سرور HPE ، مشخصات HP Server ، مشخصات HPE Server ، مشخصات سرور Gen9 ، مشخصات سرور G9 ، مشخصات سرور G10 ، مشخصات سرور Gen10 ، مشخصات سرور Gen11 ، مشخصات سرور G11 ، مشخصات سرور Gen8 ، مشخصات سرور G8 ، مشخصات سرور Gen7 ، مشخصات سرور G7 ، مشخصات سرور رک مونت  ، مشخصات سرور رک مونت HP ، مشخصات سرور رک مونت HPE ، مشخصات سرور رک مونت اچ پی ، مشخصات سرور DL اچ پی ، مشخصات سرور HPE DL ، مشخصات سرور HP DL ، مشخصات سرور ایستاده ، مشخصات سرور تاور ، مشخصات سرور تاور HP ، مشخصات سرور تاور HPE ، مشخصات سرور تاور اچ پی ، مشخصات سرور ایستاده اچ پی ، مشخصات سرور ML اچ پی ، مشخصات سرور HP ML ، مشخصات سرور HPE ML