سرور رک مونت hp

نمایش 1–18 از 339 نتیجه

خرید سرور HPE DL320 G11 12LFF CTO P52767-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52767-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 12 درایو LFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 1000W P57685-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 500W P57685-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 500W P57685-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 4LFF CTO P52765-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52765-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 4 درایو LFF

خرید سرور HPE DL320 G11 8SFF CTO P52766-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 1000W P57686-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-AA1

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P57687-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57687-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57687-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P57688-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416S 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57688-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416S 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57688-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL325 Gen11 9124 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P58690-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL325 Gen11 9124 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W P58690-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

چرا یاقوت سرخ بهترین انتخاب شما میتواند باشد؟

گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا

یکی از مهم ترین مواردی که در خرید هر محصولی باید به آن توجه کنیم گارانتی محصول می باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش یکی از مهم ترین عوامل حفظ کیفیت می باشد. مدت و نوع گارانتی در خرید سرور hp یکی از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری خریداران می باشد. شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ یکسال گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا، پنج سال خدمات پس از فروش و گارانتی مادام العمر اصالت کالا به مشتریان ارائه میدهد.

خدمات پس از فروش:
از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه کنیم خدمات پس از فروش می باشد . مخصوصا در هنگام خرید تجهیزاتHP  که به دلیل مشکلات تحریمی مشکل تامین قطعات با مشکلات جدی روبروست. مشکلات نداشتن خدمات پس از فروش در بازار شبکه یکی از مشکلات مهم می باشد. گاهی اوقات به این موضوع بر خوردیم که مشتریانی  با خرید از افراد و شرکتهای غیر معتبر امروز در خرید قطعات جانبی و ارتقا سرور خود دچار مشکل شده اند.

یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ به آن توجه دارد خدمات پس از فروش می باشد . یعنی شما با خرید از شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ تا 60 ماه برای ارتقا و تعمیر میتوانید به این شرکت مراجعه کنید.

گارانتی مادام العمر اصالت کالا:
در هر بازاری وجود جنس فیک از دغدغه های خریداران می باشد. در بازار شبکه و با توجه به اهمیت اطلاعات این دغدغه برای خریداران سرور HP دو چندان است. شرکت یاقوت سرخ برای حل این مشکل به خریداران خود گارانتی مادام العمر اصالت کالا میدهد. در این گارانتی هر زمانی که مشتری توسط یک کارشناس ذی صلاح ثابت کند که کالا اورجینال نیست میتواند کالا را مرجوع کند. این گارانتی شرکت یاقوت سرخ خیال مشتری را از بابت اورجینال بودن کالا راحت میکند.

سرور رک مونت hp مدل های مختلف دارد ولی ویژگی مشترک آنها این است که میتوان آنها را داخل رک سرورhp قرار داد. رک سرورhp محفظه ای است متناسب با سرور رک مونت (DL) hp که طبق اندازه های استاندارد طراحی شده است تا بتواند تجهیزات شبکه را به صورت منظم و منسجم کنار یکدیگر نگهداری کند.

سرورهای رک مونت اچ پی محبوب ترین سرورهای شرکت hpe هستند که با کارایی بهبود یافته و مقیاس پذیری و انعطاف پذیری بالا از سرور HPE ProLiant DL20 گرفته تا HPE ProLiant DL580 میتواند پاسخگوی هر نیازی در سطوح مختلف باشد. تمامی سرورهای hp خانواده DL جزو سرور رکمونت hpe محسوب میشوند.

فروش سرور رک مونت hp

سرور رکمونت اچ پی از سری سرورهای محبوب شرکت HPE است که توسط فروشندگان زیادی ارائه میشود. ویژگی های مختلف در انواع مدل های سرور رک مونت (DL) اچ پی میتواند گزینه های مختلفی روی میز خریداران بگذارد که البته بسته به نیاز هر مجموعه ای میتواند هر مدل را انتخاب کند. فروش سرور رکمونت اچ پی در شرکت یاقوت سرخ با یکسال گارانتی انجام میگیرد.

چرا سرورهای DL اچ پی محبوب هستند؟

سرور اچ پی با کیفیت عالی ساخت و پشتیبانی قوی توانسته سهم بزرگی از فروش سرور دنیا را داشته باشد همچنین در کشور ما نیز جزو سرروهای محبوب است و طرفداران زیادی دارد. بدون اغراق میتوان گفت بیشترین استعلام های خرید سرور اچ پی در کشور ما سرورهای DL هستند مخصوصا سرور DL380 حالا چرا سرورهایDL  محبوب هستند؟

 • کارایی عالی و پشتیبانی از منابع سخت افزاری بالا
 • سرورهای اچ پی سری DL کم حجم هستند و فضای کمتری را اشغال میکنند
 • قیمت مقرون بصرفه و مناسب به نسبت قابلیت هایی که ارائه میدهد
 • زیاد بودن قطعات این سرورها در بازار و پشتیبانی خوب آنها
 • رقابت بالا در فروش این سرورها در بین فروشندگان و در نتیجه قیمت مناسب آن

سرور رک مونت DL اچ پی

معرفی کلی سرورهای DL100، DL300 و DL500

سرورهای DL اچ پی همان سرورهای رکمونت اچ پی هستند. واژه DL مخفف Density line است و همانطور که از نامش پیداست این سرورها برای استفاده بیشتر از حجم و فضا طراحی شده است و به همین علت سرورهای DL جزو پرفروش ترین محصولات اچ پی است. سرورهای رکمونت یا DL اچ پی در انواع مختلفی طراحی شده است و مدل های متفاوتی دارد که هرمدل و سری از منابع سخت افزاری متفاوتی پشتیبانی میکند. در ادامه به بررسی این سرروها میپردازیم.

سروراچ پی (hp) DL سری 100

این مدل سرورهای DL جزو مدل های مقرون به صرفه است و از منابع سخت افزاری کمی نسبت به سری 300 پشتیبانی میکند مثلا برخی مدل های سرور hp سری 100 از یک اسلات پردازنده پشتیبانی میکند و بعضی مدل ها فقط از مموری های Unbuffered پشتیبانی میکند و برای مجموعه های کوچک مناسب است .

سروراچ پی (hp) DL سری 300

سری 300 سرورhp رکمونت سرورهای بسیار عالی هستند که به نسبت قابلیت هایی که دارند قیمت مقرون به صرفه ای دارد. این سرورها با پشتیبانی از پردازنده های قدرتمند اینتل و AMD برای انواع حجم های کاری مناسب است. سرورهای DL300 محبوب ترین سرورهای اچ پی را رائه میدهد طوری که فروش سرور  HPE ProLiant DL380 Gen10  و HPE ProLiant DL360 Gen10  دربین سرورهای اچ پی از همه بیشتر است.

سروراچ پی (hp) DL سری 500

سرور اچ پی DL سری 500 جزو سرورهای قدرتمند اچ پی است و تا چهار پردازنده ، 48عدد مموری و تعداد بالایی کارت PCIe را پشتیبانی میکند که قدرت پردازشی فوق العاده ای را ارائه میدهد و برای پردازش های هوش مصنوعی، دیتابیس های بزرگ، Big Data مناسب است.

فروش سرور  HPE ProLiant DL380 Gen10  و HPE ProLiant DL360 Gen10  دربین سرورهای DL از همه بیشتر است.

انواع سرور رک مونت hp

GEN 8 GEN 9 GEN 10 GEN 10 Plus GEN 11
HPE ProLiant DL 320e HPE ProLiant DL 20 HPE ProLiant DL20 HPE ProLiant DL 20 HPE ProLiant RL300
HPE ProLiant DL 360p HPE ProLiant DL 60 HPE ProLiant DL 325 HPE ProLiant DL 325  
HPE ProLiant DL 360e HPE ProLiant DL 80 HPE ProLiant DL 160 HPE ProLiant DL 325 v2  
HPE ProLiant DL 380e HPE ProLiant DL 120 HPE ProLiant DL 180 HPE ProLiant DL 345  
HPE ProLiant DL 380p HPE ProLiant DL 160 HPE ProLiant DL 360 HPE ProLiant DL 360  
HPE ProLiant DL 385p HPE ProLiant DL 180 HPE ProLiant DL 380 HPE ProLiant DL 365  
HPE ProLiant DL 560 HPE ProLiant DL 360 HPE ProLiant DL 385 HPE ProLiant DL 380  
HPE ProLiant DL 580 HPE ProLiant DL 380 HPE ProLiant DL 560 HPE ProLiant DL 385  
  HPE ProLiant DL 560 HPE ProLiant DL 580 HPE ProLiant DL 385 v2  
  HPE ProLiant DL 580      

سرور رکمونت اچ پی بسته به شاسی،سخت افزار،کارایی و توان پردازش مدل های متفاوتی دارد در جدول زیر انواع سرور رک مونت (DL) hp را در سه نسل GEN8، GEN9، GEN10، GEN10 Plus و GEN11 نشان داده شده است

البته سرورهای HPE Integrity MC990 X  و HPE Superdome Flex 280 جزء انواع سرور رکمونت hpe هستند.

خرید سرور DL اچ پی (رک مونت) چه زمانی پیشنهاد میشود ؟

سرورهای رک مونت اچ پی یا همان سری DL سرور های اچ پی ، سرورهای قوی با امکان پشتیبانی از منابع پردازشی بالایی هستند. خرید این سرورها به کسب و کار هایی پیشرفته و رو به رشد پیشنهاد میشود.به عبارتی دیگر اگر هنوز کسب و کارتان کوچک است و نیازی به انجام پردازش های پیشرفته و قوی نیاز ندارید بهتر است از سرورهای ضعیف تر که بدون نیاز به هزینه های اضافی قابل استفاده هستند استفاده کنید.

منظور از هزینه های اضافی خرید سرور HP ، هزینه هایی است که باید صرف خرید رک مناسب برای سرورهای رک مونت و همچنین تهیه سیستم خنک سازی برای این سرورهاست میباشد.

به همین دلیل در صورتی که نمیخواهید هزینه های اضافی برای خرید سرورتان را داشته باشید بهتر است از سرورهای ایستاده اچ پی یا همان سرور سری ML اچ پی استفاده کنید. این سرورها بدون نیاز به رک مناسب و یا سیستم خنک سازی قوی میتوانند نیاز پردازشی شما را برطرف کنند.

پس خرید سرورهای رک مونت اچ پی یا همان HPE DL Server ها زمانی به شما پیشنهاد میشود که زیرساخت لازم برای استفاده از این سرورها را در سازمان خود دارید.

خرید سرور رک مونت hp با گارانتی یاقوت سرخ

برای خرید سرور رکمونت اچ پی ابتدا لازم است نیاز و بودجه خود را براورد کنید. سرور رکمونت hp در حجم های کاری متفاوتی طراحی شده است که شما متناسب با تعداد کاربران، بودجه و نیازتان میتوانید یک مدل سرور انتخاب کنید.

بعد از انتخاب سرور مد نظر خود باید اقدام به خرید کنید. دقت کنید سرور را با گارانتی و از فروشگاه های معتبردخرید کنید. شما میتوانید خرید سرور رک مونت (DL) hp  را با گارانتی یاقوت سرخ و پنج سال خدمات پس از فروش و پشتیبانی رایگان خرید کنید.

قیمت سرور رک مونت hp

قیمت سرور رکمونت اچ پی بسته به عواملی همچون تعداد پردازنده های قابل پشتیبانی، مقدار حافظه قابل پشتیبانی ،تعداد یونیت، نوع شاسی LFF یا SFF بودن و پشتیبانی از نوع و تعداد درایو و … ممکن است متفاوت باشد.

سرور رکمونتhp بدلیل تنوع فراوان و پاسخگویی به همه ی نیاز ها در هر زمینه ای جزو محبوبترین سرورها قرار دارد. قیمت سرور رکمونت HPE بدلیل محبوبیت و فروش زیاد آن در بازار رقابتی بوده و اگر قصد خرید سرور رکمونت hpe دارید میتوانید با بخش فروش شرکت یاقوت سرخ تماس بگیرید و با مشاوره و راهنمایی محصول مورد نیاز خود را با یکسال گارانتی یاقوت سرخ خرید بفرمایید.

مرکز فروش سرور رک مونت hp

سرور رکمونت اچ پی با انعطاف پذیری و مقیاس پذیری بالا از پرفروش ترین سرور های شرکت hpe است. در کشور ما بدلیل محدودیت ها  نمایندگی مستقیم و رسمی  فروش سرور اچ پی وجود ندارد اما شرکت ها و مراکزی هستند که محصولات اورجینال اچ پی را با گارانتی ارائه میدهند.

شرکت یاقوت سرخ با افتخار در زمینه فروش سرور hp و تجهیزات شبکه فعالیت میکند. اگر قصد خرید سرور رک مونت (DL) اچ پی دارید با شماره تلفن 021-71189 بخش فروش شرکت یاقوت سرخ تماس بگیرید و با خیال راحت خریدی مطمئن و مناسب انجام دهید.

استعلام سرور رک مونت hp

سرورهای رک مونت اچ پی که تحت عنوان سرور DL توسط شرکت اچ پی به بازار عرضه شدند. شما می توانید با توجه به نیاز خود در دیتا سنتر سرور hp اقدام به استعلام سرور رک مونت (DL) HP کنید. اگر مشخصات سرور رک مونت شما مشخص نیست می توانید با همکاران بخش فروش ما مشاوره بگیرید و استعلام سرور رک مونت اچ پی را برای آنها بفرستید.

در هنگام ارسال استعلام سرور رک مونت hpe باید به مواردی نظیر موجودی بازار، نیاز خود و فضای موجود در رک خود توجه کنید. به عنوان مثال پرفروش ترین  سرور hp رکمونت ، HPE DL380 می باشد. این سرور 2 یونیت از فضای رک را اشغال می کند.

شما میتوانید موجودی را از بخش فروشگاه یاقوت سرخ چک کنید. باتوجه به فضای موجود در رک می توانید اقدام به ارسال استعلام سرور رک مونت (DL) hp کنید. شما میتوانید استعلام سرور رک مونت را به شرکت یاقوت سرخ با یکی از روشهای : استعلام به روش تلفنی، استعلام سرور رک مونت اچ پی در شبکه های اجتماعی و درخواست استعلام سرور HP DL به صورت آنلاین اقدام به درخواست پیش فاکتور کنید.

سرور DL اچ پی

نمایندگی فروش سرور رک مونت hp

شبکه های کامپیوتری امروزه تاثیر چشمگیری در پیشرفت کسب و کارها و زندگی روزمره ما دارد. برای داشتن یک شبکه خوب نیاز به یک سرور خوب دارید تا با امنیت و انعطاف بالا بتوانید به رشد کسب و کار و مجموعه برسید، سرور رکمونت hp در مدل ها و نسل های مختلف یک انتخاب عالی برای شما میتواند باشد.

شما باید خرید سرور رکمونت اچ پی را از نمایندگی معتبر انجام دهید که اشتباه خرید نکنید و از خدمات پس از فروش بهرره مند شوید. شرکت یاقوت سرخ تامین کننده و تجهیز کننده شبکه های بزرگ و کوچک و نمایندگی فروش معتبر hpe در ایران است. شما میتوانید برای خرید سرور رک مونت (DL) با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید و پس از دریافت مشاوره و راهنمایی با اطمینان خاطر خرید کنید.

اطلاعات سرور رک مونت hp

برای خرید هر سرور باید اطلاعات کافی از آن داشته باشیم. سرور hp نیز از این قاعده مستثنی نیست. اطلاعات سرور رک مونت hp شامل مدل شاسی ، به عنوان مثال سرور HPE DL380 GEN10  یا HPE DL360 GEN10 دو مدل از پر فروش ترین سرورهای اچی پی در دنیا می باشند. شما میتوانید تمامی شاسی های سرور اچ پی را در بخش فروشگاه یاقوت سرخ مشاهده کنید. یکی دیگر از اطلاعات سرور رک مونت (DL) HPE  تعداد یونیت اشغالی توسط سرور می باشد.

به خصوص که در بعضی از موارد شما مجبور به اجاره رک در دیتا سنتر می باشید و خرید سرور با حداقل فضای مصرفی را انتخاب کنید تا هزینه ی خود را کاهش دهید. به عنوان مثال HPE DL360 GEN10 یک یونیت از فضای شما را اشغال میکند. HPE DL380 GEN10 دو یونیت از فضای رک شما را اشغال میکند. موارد دیگری که باید از اطلاعات سرور رک مونت (DL) hpe به آن توجه کنیم، تعداد رم و هارد و سی پی یو قابل پشتیبانی هر سرور می باشد. به عنوان مثال در مورد سرور HPE DL380 GEN10، دو سی پی یو، بیست و چهار مموری و بیست و چهار هارد درایو ساپورت میکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر سرور رک مونت اچ پی می توانید به دیتا شیت هر سرور مراجعه کنید. دیگر اطلاعات سرور رک مونت اچ پی  که باید هنگام خرید سرور اچ پی بررسی کنیم ، این است که چه نوع رم و هارد و سی پی یو ساپورت میکند.

به عنوان مثال در مورد اطلاعات سرور رک مونت HPE DL380 GEN10، این سرور از سی پی یو: گلد، سیلور،پلاتینیوم پشتیبانی می کند. این سرور از رم های DDR4 نیز پشتیبانی می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سرور و سایر سرورها می توانید به سایت یاقوت سرخ مراجعه کنید. جهت کسب اطلاعات تکمیلی سرور رک مونت hp میتوانید با مشاوران یاقوت سرخ در تماس باشید.

خرید سرور رک مونت hp  

بعد از کسب اطلاعات سرور ها و جمع آوری استعلام سرور ها می توانید اقدام به خرید سرور رک مونت HP مورد نظر خود کنید. در هنگام خرید سرور رک مونت اچ پی باید به نکاتی توجه کرد  تا خرید سرور رک مونت اچ پی را با بهترین قیمت و بهترین کیفیت تهیه کنیم. یکی از نکات مهم در هنگام خرید سرور رک مونت HPE اورجینال بودن قطعات می باشد.

استفاده از قطعات غیر اورجینال هر چند در زمان خرید قیمت کمتری دارند اما هم عمر کمتری دارند و هم احتمال از بین رفتن اطلاعات را به دنبال داشته باشد. نکته ی دیگری که در زمان خرید سرور رک مونت اچ پی باید مورد توجه قرار گیرد نو بودن قطعات مورد استفاده در سرور می باشد. گاها مشاهده شده است در هنگام خرید سرور رکمونت hp به نو بودن همه ی قطعات توجه نمیشود،

این مورد در آینده می تواند مشکلاتی برای شما ایجاد کند. پس در زمان خرید سرور رک مونت hpe اگر محدودیتی در میزان هزینه برای سرور ندارید حتما دستگاه اورجینال خرید کنید. گارانتی را فراموش نکنید یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت در هنگام خرید سرور رک مونت (DL) hp گارانتی محصول می باشد.

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ با ارائه یکسال گارانتی تعویض قطعات یاقوت سرخ ، پنج سال گارانتی خدمات پس از فروش محصول و گارانتی مادام العمر اصالت کالا خیال مشتریان را در هنگام خرید سرور رک مونت hpe راحت میکند.

خرید سرور رک مونت اچ پی

مشخصات سرور رک مونت hp

از مهم ترین مشخصات سرور رک مونت HPE می توان به فضای کمی که اشغال می کند اشاره کرد. این سرورها با اشغال فضای کم در رک hp ، امکان کابل کشی و مدیریت مرکزی سرورها را فراهم می کنند همین طور به شما این اجازه را می دهد با جایگذاری سرور در رک، به اندازه نیاز خود سرور اضافه کنید.

از دیگر مشخصات سرور های رک مونت (DL) اچ پی این است که برای کار بعنوان مجموعه ای منسجم طراحی شده اند که باعث می شود انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند از این رو برای مراکز داده مناسب هستند.

فروش سرور رکمونت hp با گارانتی یاقوت سرخ

سرور رک مونت اچ پی از بهترین سرورهای شرکت HPE است که توسط نمایندگی و فروشگاه های زیادی بفروش میرسد. شرکت یاقوت سرخ از وارد کننده های اصلی سرور اچ پی و قطعات سرور اچ پی است. فروش سرور اچ پی رکمونت در شرکت یاقوت سرخ با یکسال گارانتی تعویض و پنج سال خدمات پس از فروش انجام میشود. گارانتی یاقوت سرخ از معتبرترین و شناخته شده ترین گارانتی های حوزه آی تی است. با گارانتی یاقوت سرخ تجهیزات شبکه موررد نیاز خودرا با خاطری آسوده خرید کنید.

سرورهای رک مونت (DL) hp، تنوع بالاتری نسبت به سرور های ایستاده Hp دارند به این صورت که در سه سری 100 ، 300 و 500 این امکان را برای مشتری فراهم میکنند تا بهترین سرور را باتوجه به هزینه و فضای رک خود انتخاب کنند این مولفه را نیز میتوان از مشخصات سرور رک مونت hp دانست.

نمایندگی خرید سرور رک مونت hp

سرور رک مونت HP با نصب در رک ، این امکان را می دهد تا در فضای کم، قدرت پردازش و ذخیره سازی بیشتری در اختیار داشته باشید. شما می توانید برا خرید سرور رک مونت (DL) hp از نمایندگی خرید سرور رک مونت HP، شرکت یاقوت سرخ تماس بگیرید یا از نمونه های موجود در سایت دیدن فرمایید.

سرور های سری DL ، مشهور به سرور های رک مونت اچ پی با توجه به نوع طراحی دارای کانفیگ های مختلفی با تنوع قیمتی بالا می باشند از طرف دیگر این سرور ها به دو دسته نو و دسته دو تقسیم می شوند در نتیجه انتخاب سرور مناسب کمی سخت بنظر می رسد، همکاران ما در نمایندگی خرید سرور رک مونت HPE، شرکت یاقوت سرخ با ارائه کانفیگ های مختلف به شما مشتریان عزیز این امکان را داده تا چندین سرور، با کانفیگ و قیمت مختلف را مقایسه و خرید کنید.

سرور رک مونت HP

سرور رک مونت hp یاقوت سرخ

سرور رک مونت HPE یاقوت سرخ با گارانتی یکساله تعویض عرضه می شود این گارانتی بدان معناست که هر قطعه ای از سرور دچار مشکل شود شامل یکسال گارانتی تعویض بی قیدوشرط می باشد. همچنین سرور رک مونت (DL) اچ پی یاقوت سرخ دارای پنج سال خدمات پس از فروش می باشد و یاقوت سرخ، ضمانت تامین قطعات یدکی سرور را تا پنج سال به شما مشتریان عزیز می دهد.

ابعاد سرورهای رکمونت چقدر است؟

یکی از نکاتی که هنگام خرید سرور اچ پی (HP) رکمونت باید به آن دقت نمایید اندازه های آن سرور وفضایی که برای آن در نظر گرفته اید است. شرکت اچ پی برای سرورهایی که تولید کرده است رک نیز طراحی کرده است که مختص سرورhp است. ابعاد سرورهای رکمونت اچ پی با تعداد یونیت های آن شناخته میشود مثلا سرور DL380 یک سرور دو یونیتی است و سرور DL360 یک یونیت از فضای رک را اشغال میکند، یونیت یا واحد مشخص کننده اندازه و ابعاد سرور hp است و رک ها بر اساس این اندازه ساخته و طراحی میشود و یا میتوان گفت واحد اندازه گیری ارتفاع در Rack یونیت می باشد. هر یونیت برابر با 4.445 cm است. یونیت بیانگر اندازه ارتفاع سرور اچ پی و تجهیزاتی که داخل رک قرار میگیرد است و ارتفاع کلی Rack به سانتیمتر بیان می شود که از پایین رک  تا سقف رک است.

مهم ترین ویژگی سرور رک مونت اچ پی یاقوت سرخ

مهم ترین ویژگی سرور رک مونت (DL) اچ پی یاقوت سرخ ضمانت مادام العمر اصالت کالا می باشد و شما پس از خرید هم می توانید درصورت اثبات اصل نبودن سرور، آن را مرجوع کنید و کلیه هزینه های انجام شده به شما عودت داده خواهد شد.

سرور ، سرور اچ پی ، سرور HP ، سرور hp ، سرور HPE ، سرور HPE ،سرور رک مونت HP ، سرور رک مونت HPE ، سرور رک مونت اچ پی ، سرور رک مونت hp ، سرور رک مونت hpe ، خرید سرور رک مونت HP ، خرید سرور رک مونت HPE ، خرید سرور رک مونت اچ پی ، خرید سرور رک مونت hp ، خرید سرور رک مونت hpe ، فروش سرور رک مونت HP ، فروش سرور رک مونت HPE ، فروش سرور رک مونت اچ پی ، فروش سرور رک مونت hp ، فروش سرور رک مونت hpe ، قیمت سرور رک مونت HP ، قیمت سرور رک مونت HPE ، قیمت سرور رک مونت اچ پی ، قیمت سرور رک مونت hp ، قیمت سرور رک مونت hpe ، نمایندگی سرور رک مونت HP ، نمایندگی سرور رک مونت HPE ، نمایندگی سرور رک مونت اچ پی ، نمایندگی سرور رک مونت hp ، نمایندگی سرور رک مونت hpe ، تعمیر سرور رک مونت HP ، تعمیر سرور رک مونت HPE ، تعمیر سرور رک مونت اچ پی ، تعمیر سرور رک مونت hp ، تعمیر سرور رک مونت hpe ، سرور رک مونت HP با گارانتی یاقوت سرخ ، سرور رک مونت HPE با گارانتی ، سرور رک مونت اچ پی با گارانتی یاقوت سرخ ، سرور رک مونت hp با گارانتی یاقوت سرخ ، سرور رک مونت hpe با گارانتی یاقوت سرخ ، انواع سرور رک مونت HP ، انواع سرور رک مونت HPE ، انواع سرور رک مونت اچ پی ، انواع سرور رک مونت hp ، انواع سرور رک مونت hpe ، مشخصات سرور رک مونت HP ، مشخصات سرور رک مونت HPE ، مشخصات سرور رک مونت اچ پی ، مشخصات سرور رک مونت hp ، مشخصات سرور رک مونت hpe ، استعلام قیمت سرور رک مونت HP ، استعلام قیمت سرور رک مونت HPE ، استعلام قیمت سرور رک مونت اچ پی ، استعلام قیمت سرور رک مونت hp ، استعلام قیمت سرور رک مونت hpe ،سرور DL HP ، سرور DL HPE ، سرور DL اچ پی ، سرور DL hp ، سرور DL hpe ، خرید سرور DL HP ، خرید سرور DL HPE ، خرید سرور DL اچ پی ، خرید سرور DL hp ، خرید سرور DL hpe ، فروش سرور DL HP ، فروش سرور DL HPE ، فروش سرور DL اچ پی ، فروش سرور DL hp ، فروش سرور DL hpe ، قیمت سرور DL HP ، قیمت سرور DL HPE ، قیمت سرور DL اچ پی ، قیمت سرور DL hp ، قیمت سرور DL hpe ، نمایندگی سرور DL HP ، نمایندگی سرور DL HPE ، نمایندگی سرور DL اچ پی ، نمایندگی سرور DL hp ، نمایندگی سرور DL hpe ، تعمیر سرور DL HP ، تعمیر سرور DL HPE ، تعمیر سرور DL اچ پی ، تعمیر سرور DL hp ، تعمیر سرور DL hpe ، سرور DL HP با گارانتی یاقوت سرخ ، سرور DL HPE با گارانتی ، سرور DL اچ پی با گارانتی یاقوت سرخ ، سرور DL hp با گارانتی یاقوت سرخ ، سرور DL hpe با گارانتی یاقوت سرخ ، انواع سرور DL HP ، انواع سرور DL HPE ، انواع سرور DL اچ پی ، انواع سرور DL hp ، انواع سرور DL hpe ، مشخصات سرور DL HP ، مشخصات سرور DL HPE ، مشخصات سرور DL اچ پی ، مشخصات سرور DL hp ، مشخصات سرور DL hpe ، استعلام قیمت سرور DL HP ، استعلام قیمت سرور DL HPE ، استعلام قیمت سرور DL اچ پی ، استعلام قیمت سرور DL hp ، استعلام قیمت سرور DL hpe