سری پردازنده
تعداد هسته پردازنده
سازگاری با سرور

نمایش 1–18 از 30 نتیجه

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5317 3.0GHz 12-core 150W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری : 3.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش : 18MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5318S 2.1GHz 24-core 165W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 2.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش : 36MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 26cores
 • فرکانس کاری : 2.20GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش : 39MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6314U 2.3GHz 32-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.30GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 48MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6326 2.9GHz 16-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری : 2.90GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 24MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6330 2.0GHz 28-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 42MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6330N 2.2GHz 28-core 165W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری : 2.20GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش : 42MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6334 3.6GHz 8-core 165W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری : 3.60GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 18MB
 • حداکثر مموری :6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6336Y 2.4GHz 24-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 3.60GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 36MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6338 2.0GHz 32-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 48MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6342 2.8GHz 24-core 230W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 2.80
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 36MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6346 3.1GHz 16-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16core
 • فرکانس کاری : 3.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 36MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6348 2.6GHz 28-core 235W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری : 2.60GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 42MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6354 3.0GHz 18-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری : 3.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 39MB
 • حداکثر مموری :6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8351N 2.4GHz 36-core 225W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 36cores
 • فرکانس کاری : 2.40GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش : 54MB
 • حداکثر مموری :6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8352S 2.2GHz 32-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 3.40GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 48MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8352V 2.1GHz 36-core 195W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 36cores
 • فرکانس کاری : 2.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش : 54MB
 • حداکثر مموری :6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8352Y 2.2GHz 32-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.20GHz
 • نوع مموری مناسب : 3200MT/s
 • میزان کش : 48MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6