نمایش 1–18 از 24 نتیجه

خرید سرور HPE DL320 G11 12LFF CTO P52767-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52767-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 12 درایو LFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 1000W P57685-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 500W P57685-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 3408U 1P 16GB-R 4LFF 500W P57685-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 G11 4LFF CTO P52765-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52765-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 4 درایو LFF

خرید سرور HPE DL320 G11 8SFF CTO P52766-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 1000W P57686-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-AA1

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 3408U 1P 16GB-R 8SFF 500W P57686-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P57687-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57687-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 4410Y 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57687-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P57688-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416S 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57688-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL320 Gen11 5416S 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 500W P57688-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL325 Gen11 9124 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W P58690-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

خرید سرور HPE DL325 Gen11 9124 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W P58690-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52766-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 1 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 16 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

چرا یاقوت سرخ بهترین انتخاب شما میتواند باشد؟

گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا

یکی از مهم ترین مواردی که در خرید هر محصولی باید به آن توجه کنیم گارانتی محصول می باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش یکی از مهم ترین عوامل حفظ کیفیت می باشد. مدت و نوع گارانتی در خرید سرور hp یکی از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری خریداران می باشد. شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ یکسال گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا، پنج سال خدمات پس از فروش و گارانتی مادام العمر اصالت کالا به مشتریان ارائه میدهد.

خدمات پس از فروش:
از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه کنیم خدمات پس از فروش می باشد . مخصوصا در هنگام خرید تجهیزاتHP  که به دلیل مشکلات تحریمی مشکل تامین قطعات با مشکلات جدی روبروست. مشکلات نداشتن خدمات پس از فروش در بازار شبکه یکی از مشکلات مهم می باشد. گاهی اوقات به این موضوع بر خوردیم که مشتریانی  با خرید از افراد و شرکتهای غیر معتبر امروز در خرید قطعات جانبی و ارتقا سرور خود دچار مشکل شده اند.

یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ به آن توجه دارد خدمات پس از فروش می باشد . یعنی شما با خرید از شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ تا 60 ماه برای ارتقا و تعمیر میتوانید به این شرکت مراجعه کنید.

گارانتی مادام العمر اصالت کالا:
در هر بازاری وجود جنس فیک از دغدغه های خریداران می باشد. در بازار شبکه و با توجه به اهمیت اطلاعات این دغدغه برای خریداران سرور HP دو چندان است. شرکت یاقوت سرخ برای حل این مشکل به خریداران خود گارانتی مادام العمر اصالت کالا میدهد. در این گارانتی هر زمانی که مشتری توسط یک کارشناس ذی صلاح ثابت کند که کالا اورجینال نیست میتواند کالا را مرجوع کند. این گارانتی شرکت یاقوت سرخ خیال مشتری را از بابت اورجینال بودن کالا راحت میکند.

معرفی نسل یازدهم سرور HP

معرفی سرور نسل یازدهم اچ پی

معرفی سرورهای نسل یازدهم اچ پی ( HPE Gen11 Server یا HP G11 )

اچ پی شرکتی که توسط Hewlett & Packard تاسیس گردید و از سال 2015 با برندHPE به تولید سرور و تجهیزات شبکه و دیتا سنتر پرداخت، hpe محصولات متنوعی در زمینه آی تی و شبکه تولید میکند که با کمک محصولات اچ پی (HP) میتوانید صفر تا صد یک دیتاسنتر را تجهیز کنید. در این جا قصد داریم سرورهای نسل یازدهم اچ پی (HP) را بررسی و معرفی کنیم. سرورهای Gen 11 در حال حاضر جدیدترین نسل سرورهای اچ پی (HP) است که نسبت به نسل قبل که سرورهای Gen10 Plus باشد تغییرات قابل ملاحضه ای داشته است. در ادامه انواع سرورهای hp که در نسل یازده تولید شده را اروده ایم و تغییرات این سرور نسبت به نسل قبل را برایتان توضیح خواهیم داد، با ما همراه باشید.

Hpe در نسل یازده در خانواده ML و DL چه سرورهایی را ارائه کرده است؟

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی تجهیزات دائما در حال تغییر است و نسل به نسل شاهد عرضه سرورهایی با قابلیت های جدید و ظاهر جدید هستیم. Hpe در نسل یازده سرور از خانواده DL و ML سرورهای زیر را تولید کرده است.

 DL Series : HPE DL320 Gen11 ، HPE DL325 Gen11 ، HPE DL345 Gen11 ، HPE DL360 Gen11 ، HPE DL365 Gen11 ، HPE DL380 Gen11 ، HPE DL380a Gen11 ، HPE DL385 Gen11 ، HPE DL560 Gen11 

ML Series : HPE ML350 Gen11 ، HPE ML110 Gen11

در نسل یازده سرورهای اچ پی (HP) سرور جدیدی به نام HPE ProLiant RL300 Gen11 نیز معرفی شده است.

روی سرورهای Gen11 از چه پردازنده هایی استفاده میشود؟

در سرورهای HPE میتوان از پردازنده های Intel و AMD استفاده میشود، سرورهایی که نام انها با 0 به پایان میرسد از پردازنده های اینتل پشتیبانی میکند و سرورهایی که نام انها با 5 تمام میشود از پردازنده های AMD استفاده میکند، البته سرور جدید RL از پردازنده های Ampere Altra پشتیبانی میکند. استفاده از پردازنده های اینتل روی سرورHPE رایج تر از پردازنده های دیگر است. پردازنده های اینتلی که روی این نسل از سرورهای اچ پی (HP) استفاده میشود چهارمین نسل از Intel Xeon Scalable هستند، این پردازنده ها تعداد هسته های بیشتر،ظرفیت مموری بالاتر، نوع مموری پیشرفته تر، PCIe با نسخه جدیدتر و قابلیت های امنیتی بیشتر و بهتری را پشتیبانی میکند. روی سرورهای نسل یازده از پردازنده های AMD EPYC نسل چهار پشتیبانی میشود که این نیز نسبت به پردازنده های نسل دو از تعداد هسته های بالا و قابلیت های جدید پشتیبانی میکند.

مموری های قابل استفاده روی سرورهای hp نسل یازده

سرورهای HPE Gen11 از حافظه‌های DDR5 با فرکانس بالا و از قابلیت افزایش پهنای باند حافظه بهره می‌برند. در این سرورها، می‌توان از حافظه‌های با فرکانس 4800 مگاهرتز استفاده کرد که باعث افزایش سرعت پردازش داده‌ها خواهد شد. بر روی سرورهای HPE Gen11 ،می‌توان از حافظه‌های با ظرفیت بالا استفاده کرد. به عنوان مثال، این سرورها از حافظه‌های با ظرفیت تا 4 ترابایت پشتیبانی می‌کنند. سرورهای HPE Gen11 همچنین از تکنولوژی HPE SmartMemory پشتیبانی می‌کنند که امکان مدیریت و پایش از راه دور حافظه‌ها را فراهم می‌کند. این تکنولوژی قابلیت ارائه خطاهای پیشگیری شده را دارد و از نرم‌افزار HPE Integrated Lights-Out (iLO) قابل پشتیبانی است.

کارت شبکه های قابل استفاده روی سرورهای اچ پی Gen11

کارت شبکه در سرورهای نسل یازده به صورت PCIe و OCP است و در مقایسه با نسل قبلی، سرورهای HPE Gen11 از کارت‌های شبکه با پهنای باند بیشتر و سرعت بالاتر استفاده می‌کنند و از تکنولوژی‌های جدیدی مانند SmartNIC پشتیبانی می‌کنند. همچنین، در سرور HPE Gen11 قابلیت‌هایی مانند کاهش Latency و افزایش امنیت شبکه نیز بهبود یافته است.

پاور سرورهای اچ پی Gen11

در سرورهای اچ پی (HP) نسل یازده پاور سرور تغییرات زیادی نداشته و منبع تغذیه یا پاور به صورت Flexible Slot طراحی شده است. پاورهای Flexible Slot قابلیت های الکتریکی و فیزیکی مشترکی دارند که امکان نصب به صورت Hot plug در سرورهای  HPE ProLiant Gen11 را فراهم می کند. منابع تغذیه Flex Slot برای عملکرد با راندمان بالا طراحی شده اند و چندین گزینه خروجی برق را ارائه می دهند که به سرور این امکان را می دهد تا یک منبع تغذیه با اندازه مناسب برای پیکربندی های خاص را انتخاب کنند. این انعطاف‌پذیری به کاهش اتلاف انرژی، کاهش هزینه‌های کلی انرژی و جلوگیری از هدر رفت انرژی در مرکز داده کمک می‌کند.

معرفی سرور HP DL320 G11

اگر به دنبال سرور hpe می گردید و نیازی به سرور قویی مانند HPE DL360 GEN11 یا HPE DL380 GEN11 ندارید سرور HPE DL320 GEN11 یک انتخاب مناسب برای شما می باشد. سرور HPE DL320 GEN11 سروری تک یونیت است که در دو نسخه ی 4LFF و 8SFF به بازار عرضه شده است. در ادامه معرفی سرور HPE DL320 GEN10 به معرفی ریدکنترلر سرور، پردازنده های قابل نصب روی سرور GEN11 , کارت شبکه ، پاور سرور HPE DL320 GEN11 , خواهیم پرداخت. در ادامه به بررسی اجزاء تشکیل دهنده سرور HPE DL320 GEN11 خواهیم پرداخت:

در پایین می توانید تصویر سرور HPE DL320 8SFF را مشاهده کنید:

DL320 G11

 1. Quick removal access panelدستگیره درب سرور
 2. Serial number/iLO information pull tab- بخش مشخصات و سریال نامبر سرور
 3. Display Port (optional – shown)- پورت دیس پلی
 4. Universal Media Bay (optional)- مدیا بی سررو
 5. USB 3.2 Gen1 port- یو اس بی 2 سرور
 6. Optical drive (optional- shown)- درایور سرور
 7. iLO Service Port- پورت ای ال او سرور
 8. Power On / Standby button and system power LED- دکمه پاور و استندبای و ال ای دی پاور سرور
 9. Health LED- ال ای دی سلامت سرور
 10. NIC Status- ال ای دی عملکرد سرور
 11. Unit ID Button/LED- دکمه ال ای دی سرور
 12. USB 3.2 Gen1 port- پورت یو بی 2
 13. Drive bays; backplanes options- بی درایو سرور
 14. Drive support label

تصویر بالا از یک مقابل سرور HPE DL320 GEN11 8SFF است. در پایین تصویری از مقابا سرور HPE DL320 GEN11 را برای شما آورده ایم:

در تصویر نه قسمت مهم سرور HPE DL320 GEN11 4LFF را برای شما آورده ایم.

 1. Serial number/iLO information pull tab- اطلاعات سرور
 2. One (1) USB 3.2 Gen1 Port- پورت usb
 3. iLO Service Port- پورت ilo سرور
 4. Power On/Standby button and system power LED- دکمه پاور و استندبای سرور
 5. Health LED- ال ای دی مربوط به سلامت سرور
 6. NIC Status- وضعیت کارت شبکه
 7. Unit ID Button/LED- ای ای دی و دکمه unit
 8. SAS/SATA drive bays- درایو هاردها
 9. Drive support label

در ادامه معرفی سرور HPE DL320 G11 به تصاویری از داخل و پشت سرور HPE DL320 G11 توجه کنید:

 1. Up to 7 Hot Plug Fans- هفت عدد فن سرور
 2. Two (2) M.2 module connectors (under the air baffle- not visible- ماژول کانکتور
 3. Redundant Power Supply (1 & 2 as shown)- محل قرار گرفتن دو پاور
 4. HPE NS204i-u NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage-
 5. Slot-1 PCIe5 x16 FHHL (Primary Riser)-اسلات اول PCIE
 6. Slot-2 PCIe5 x16 FHHL (Secondary Riser) اسلات دوم PCIE
 7. 16 DDR5 DIMM slots (shown)- 16اسلات رم DDR5
 8. Heat Sink- هیت سینک
 9. Drive Cage- کیج سرور

تصویری از نمای داخلی سرور HPE DL320 GEN11

 1. Slot-1 & 2 PCIe5 x16 FHH- اسلاتهای pcie
 2. HPE NS204i-u NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage
 3. Hot-plug Power Supply 1 and 2 پاور سرور
 4. OCP 3.0 Slot: x16 PCIe 5.0- اسلات pcie
 5. Video (VGA) port- پورت vga
 6. UID Indicator LED- ال ای دی uid
 7. Two (2) USB 3.2 Gen1 portsپورت دوم USB 3.2 GEN1
 8. Dedicated iLO management port- پورت ILO
 9. Embedded 1×2 network port- پورت شبکه
 10. Embedded 1×2 network port- پورت شبکه

در بالا تصاویر کاملی از مقابل، پشت و درون سرور HPE DL320 GEN11 برای شما آورده ایم. روی سرور HPE DL320 GEN11 دو پورت USB 3.2 قرار گرفته است. سرور HPE DL320 GEN11 مانند سرور HPE DL360 یک یونیت از فضای رک را اشغال می کند. این سرور از سی پی یو های نسل چهارم Intel® Xeon® Scalable Processors پشتیبانی میکند. در سرور های GEN11 از نسل جدید مموری های HPE، یعنی HPE DDR5 MEMORY پشتیبانی می کند. در ادامه بیشتر به بررسی سرورهای HPE GEN11 خواهیم پرداخت.

ریدکنترلر و درایوهای سرورHPE DL320 Gen11

روی سرور HPE DL320 GEN11 متوانید از هاردهای سرور 2.5 اینچی و 3.5 اینچی SATA و SAS، SSD های SFF و LFF ، SSD NVMe PCLe و SSD NVMe M.2 را می توانید نصب کنید. در جدول پایین می توانید حداکثر ظرفیتی که با هر مدل از درایوها در سرور HPE DL320 GEN11 می توانید نصب کنیم را آورده ایم:

Storage Capacity Configuration
Hot Plug SFF SAS HDD 24.0TB 8+2x 2.4TB
Hot Plug SFF SATA HDD 20.0TB 8+2x 2.0TB
Hot Plug SFF SAS SSD 153.0TB 8+2x 15.3TB
Hot Plug SFF SATA SSD 76.8TB 8+2x 7.68TB
Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 153.6TB 8+2x 15.36TB
Hot Plug LFF SAS HDD 216.0TB 12x 18TB
Hot Plug LFF SATA HDD 216.0TB 12x 18TB
Hot Plug LFF SAS SSD 19.2TB 12x 1.60TB
Hot Plug LFF SATA SSD 92.16TB 12x 7.68TB
SATA/NVMe M.2 SSD 960GB/3.84TB 2x 480GB/2×1.92TB
Notes: Onboard
Wondermiddel 960GB 2x 480GB

با توجه به نیاز خود شما می توانید یکی از مدل های 8SFF, 10SFF, 4LFF, 12LFF به بازار عرضه شده است. شما با توجه به نیاز خود باید یکی از موارد بالا را انتخاب کنید. انتخاب هارد 12LFF می تواند محدودیت هایی در مورد استفاده دیگر موارد داشته است. با توجه به نیاز خود می توانید یکی از رید کنترلر های MR416i, MR216i, MR408i, SR932i, E208e نصب شده است. هارد های سرور HPE DL320 GEN11 در مقایسه با نسل قبلی از سرعت بالاتری برخوردار اند. شرکت HPE اس اس دی هایی با سرعت 24G را به بازار عرضه کرده است که در مقایسه با نسل قبلی که حداکثر 12G است از سرعت بالاتری برخوردار است. شما می توانید در بخش کاتالوگ سرور HPE DL320 GEN11 تمامی هارد سرور و SSD سرور قابل نصب روی سرور HPE DL320 GEN11 را مشاهده کنید.

پردازنده های قابل نصب روی سرور HPE DL320 G11

روی سرور HPE DL320 GEN11 می توانید یک سی پی یو از نسل چهارم نصب کنید. عدد دوم سی پی یو نشان دهنده نسل سی پی یو سرور می باشد. به عنوان مثال سی پی یو Intel Xeon-Gold 6430 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE یک سی پی یو نسل چهارم است. در هنگام انتخاب سی پی یو و فن و هیت سینک توجه داشته باشید که اگر سی پی یو توان تولید گرمایی بیشتر از 185وات مصرف کند باید از هیت سینک هایپری استفاده کنید همچنین در صورت استفاده از سی پی یویی که توان تولید گرمایی  بیشتر از 205 وات باید از فن هایپری استفاده کنید. همچنین در صورت استفاده از سی پی یو با توان تولید گرمایی بیشتر از 125وات باید از DIMM BLANKS KIT استفاده کنید.

 

Processor Suffix(پسوند پردازنده) Description(شرح) Offering(پیشنهاد)
H DB and Analytics Highest core counts. Database and Analytics usages benefit from DSA and IAA accelerators.
M Media Transcode Optimized around AVX frequencies to deliver better performance/watt around Media, AI, and HPC workloads.
N Network/5G/Edge (High TPT / Low Latency) Designed for NFV and networking workloads, such as: L3 fwding, 5G UPF, OVS DPDK, VPP FIB router, VPP IPsec, web server/NGINX, vEPC, vBNG, and vCMTS.
S Storage and HCI Optimized for Storage UMA use cases with increased UPI Bandwidth for vs Mainline SKUs.
P Cloud – IAAS Designed for cloud IaaS environments to deliver higher frequencies at constrained TDPs.
Q Liquid Cooling

Liquid cooled processors with higher frequency and

performance at same TDP.

U 1 Socket Optimized Optimized for targeted platforms adequately served by the cores, memory bandwidth and IO capacity available from a single processor
V Cloud – SAAS Optimized for orchestration efficiency that delivers higher core counts and VMs per rack.
Y Speed Select

Intel® SST-PP increases base frequency when fewer cores are enabled. Allows greater flexibility, deployment

options and platform longevity.

4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Gold)
Intel Xeon Models Base Speed (GHz) Max Turbo (GHz) Cores L3

Cache (MB)

Powe r

(W)

UPI

Links

DDR5

(MT/s)

SGX

Enclave Size (GB)

Gold 6430 Processor 2.1 3.4 32 60 270 3 4400 128

Gold 6414U Processor

2.0 3.4 32 60 250 0 4800 128
Gold 6454S Processor 2.2 3.4 32 60 270 4 4800 128

در جدول بالا پسوند هایی را که برای سی پی یو های سرور GEN11 و اینکه هر کدام از این پسنوند ها به چه معناست را برای شما آورده ایم.

سی پی یو های نسل چهارم اینتل که با مموری های DDR5 سازگاری دارند. فرکانس این مموری 4400 و 4800 مگاهرتز است. حداکثر مموری مورد استفاده در هر سرور بستگی به مدل مموری قابل استفاده دارد. شما می توانید در جدول بالا می توانید نمونه ای از حداکثر مموری که هر پردازنده پشتیبانی می کند را مشاهده کنید. توسط شرکت HPE سه پردازنده 6430, 6414U, 6454S معرفی شده است. برای خرید سی پی یو سرور HPE DL320 GEN11 میتوانید پس از بررسی کاتالوگ محصول با کارشناسان ما در تماس باشید.

کارت شبکه سرورHP DL320 Gen11

به صورت پیش فرض روی سرور HPE DL320 GEN11 یک کارت شبکه 2PORT 1GbE نصب شده است. در صورت نیاز به پورت اضافی کارت شبکه می توانید به سرور HPE DL380 GEN11 کارت شبکه ی مورد نیاز خود را اضافه کنید. شرکت HPE برای سرور HPE DL320 GEN11 کارت شبکه های 1Gb, 10Gb, 25Gb, 100Gb و 200Gb معرفی کرده است. برای استفاده از کارت شبکه های 100Gb و 200Gb شرکت اچ پی ای دمای محیزی 25 درجه را پیشنهاد کرده است. روی سرور HPE DL380 GEN11 یک پورت OCP ، و دو اسلات PCIE برای نصب کارت شبکه روی سرور وجود دارد. در واقع پوزت OCP جایگزین پورتهای FLR در نسلهای قبلی است. شما می توانید با توجه به نیاز خود یکی از کارت شبکه های OCP و دو کارت شبکه PCIE انتخاب کرده و روی سرور HPE DL320 GEN11 نصب کنید.

Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE (P51181-B21)

Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE(P51178-B21)

در تصویر می توانید تفاوت پورت اتصال دو نوع کارت شبکه PCIE و OCP را مشاهده کنید. پورت OCP جایگزین پورت FLR در نسل قبلی شده است.

پاور نصب شده روی سروراچ پی DL320 G11

سرور HPE DL380 GEN11 قابلیت نصب دو پاور را روی خود دارد. در این سرور یکی از پاور ها به صورت ریداندت پاور اول است بدین معنا که اگر به هر دلیلی پاور اول از مدار خارج شد پاور دوم بلافاصله وارد مدار شود و سرور بدون لحظه ای خاموشی به کار خود ادامه دهد. در قسمت کیت جلو سرور نیز پاور سرور یک LED دارد که برای اطلاع از وضعیت پاور می توانید از آن استفاده کنید. پاورهای معرفی شده توسط این سرور پاورهای 500W, 800W, 1000W, 1600W است که شما با توجه به نیاز خود باید یکی از این پاورها را انتخاب کنید. یکی از ویژگی های مهم پاور سرور اچ پی راندمان بالای این پاور هاست. این پاورها بسته به نوع پاور راندمان 94یا 96 درصدی دارند. شما با توجه به نیاز خود می توانید محاسبه که چه پاوری با چه توانی برای سرور خود نیاز دارید. برای انتخاب پاور مناسب خود می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

رم سرور HPE DL320 Gen11

یکی از مواردی که در سرور های GEN11 نسبت به GEN10 ارتقا یافته مموری های قابل استفاده روی سرور HPE DL320 GEN11 است. سرور های نسل یازدهم اچ پی از مموری های DDR5 با فرکانس 4800 پشتیبانی می کند که در مقایسه با نسل قبلی از فرکانس بالاتری برخوردار است. با بررسی دیتا شیت سرور HPE DL320 GEN11 می توانید به این نکته پی ببرید که این سرور 16 اسلات مموری با ظرفیتهای 16GB, 32GB, 64GB, 128GB پشتیبانی می کند. با این تفاسیراگر روی سرور HPE DL320 GEN11 ، 16 مموری 128GB نصب کنید می توانید 2048GB مموری در این سرور استفاده کنید.

سایر تجهیزات سرورHP DL320 G11

سایر تجهیزاتی که شما با توجه به نیاز خود می توانید به سرور HPE DL320 GEN11 اضافه کنید شامل : SAS EXPANDER, BAY SFF, RAILKIT, MICROSD,… می باشد. شما می توانید با توجه به نیاز خود و اقدام به تهیه موارد مورد نیاز خود کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

خرید سرور HP DL320 G11

برای خرید سرور HPE DL320 GEN11 میتوانید با کارشناسان ما در تماس بوده یا از قسمت فروشگاه شرکت یاقوت سرخ اقدام به خرید سرور HPE DL320 GEN11 کنید. در هنگام خرید سرور HPE DL320 GEN11 می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. در صورت تمایل می توانید برای خرید سرور HPE DL320 GEN11 از کارشناسان ما مشاوره رایگان بگیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خرید سرور HPE DL320 GEN11، گارانتی و خدمات پس از فروش با ما در تماس باشید.

فروش سرورHPE DL320 GEN11

فروش سرور HPE DL320 GEN11 در شرکت یاقوت سرخ با گارانتی یاقوت سرخ صورت می پذیرد. با توجه به فروش سرور HPE DL320 GEN11 با گارانتی یاقوت سرخ شما می توانید از خدماتی چون گارانتی یکساله تعویض کالا، گارانتی پنجساله خدمات پس از فروش و گارانتی مادام العمر اصالت کالا بهرمند شوید. این شرکت جهت رفاه حال شما عزیزان فروش سرور HPE DL320 GEN11 را به صورت اینترنتی، حضوری و تلفنی امکان پذیر کرده است. در فروش اینترنتی HP DL320 G11 شما در همین صفحه اقدام به خرید و پرداخت اینترنتی فاکتور خود می کنید. فروش سرور HPE DL320 GEN11 به صورت حضوری در شرکت یاقوت سرخ نیز امکان پذیر شد و شما میتوانید با مراجعه به این شرکت اقدام به خرید سرور HPE DL320 GEN11 کنید.

قیمت سرور HPE DL320 Gen11

قیمت سرور HPE DL20 GEN11 وابسته به عواملی چون : اصالت کالا، گارانتی و خدمات پس از فروش است. متاسفانه با توجه به تحریم هایی که علیه کشورمان وضع شده و نبود نمایندگی رسمی سرور HP در ایران کالاهای فیک با قیمت بسیار کمتر به فراوانی در ایران یافت می شود. پس در هنگام مقایسه قیمت سرور HPE DL320 GEN11 علاوه بر قیمت سرور به اصالت کالا توجه داشته باشید. قیمت سرور HPE DL320 GEN11 که توسط شرکت یاقوت سرخ ارائه می شود با گارانتی .

خرید سرور HP DL320 G11

حالا بعد از دریافت اطلاعات در رابطه با سرور HPE DL320 GEN11 باید اقدام به خرید سرور HPE DL320 GEN11 کنید. برای خرید سرور اچ پی به اصالت کالا، اورجینال بودن و گارانتی و قیمت سرور HPE DL320 GEN11 توجه کنید. عدم توجه به موارد فوق می تواند باعث خسارات سنگینی به شما و اطلاعات شما وارد کند. در صورت تمایل به خرید سرور HPE DL320 GEN11 به صورت اینترنتی از این صفحه اقدام کنید. اگر به هر دلیلی نیاز به خرید حضوری سرور HPE DL320 GEN11 دارید می توانید از فروشگاه این مجموعه دیدن کنید. اگر سوالی در رابطه با خرید سرور HPE DL320 GEN11 و مشاوره در رابطه ی با کانفیگ سرور HPE DL320 GEN11 دارید می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

سرور، سرور hp ، سرور HP ، سرور HPE ، سرور hpe ، سرور اچ پی ، سرور رک مونت ، سرور رک مونت hp ، سرور رک مونت HP ، سرور رک مونت HPE ، سرور رک مونت hpe ، سرور رک مونت اچ پی ، سرور سری  DL، سرور سری  DL hp ، سرور سری  DL HP ، سرور سری  DL HPE ، سرور سری  DL hpe ، سرور سری  DL اچ پی ، خرید سرور، خرید سرور hp ، خرید سرور HP ، خرید سرور HPE ، خرید سرور hpe ، خرید سرور اچ پی ، خرید سرور رک مونت ، خرید سرور رک مونت hp ، خرید سرور رک مونت HP ، خرید سرور رک مونت HPE ، خرید سرور رک مونت hpe ، خرید سرور رک مونت اچ پی ، خرید سرور سری  DL، خرید سرور سری  DL hp ، خرید سرور سری  DL HP ، خرید سرور سری  DL HPE ، خرید سرور سری  DL hpe ، خرید سرور سری  DL اچ پی ، سرور DL320 Gen11 ، سرور DL320 G11 ، سرور dl320 g11 ، سرور dl320 gen11 ، خرید سرور DL320 Gen11 ، خرید سرور DL320 G11 ، خرید سرور dl320 g11 ، خرید سرور dl320 gen11 ، فروش سرور DL320 Gen11 ، فروش سرور DL320 G11 ، فروش سرور dl320 g11 ، فروش سرور dl320 gen11 ،قیمت سرور DL320 Gen11 ، قیمت سرور DL320 G11 ، قیمت سرور dl320 g11 ، قیمت سرور dl320 gen11 ، نمایندگی سرور DL320 Gen11 ، نمایندگی سرور DL320 G11 ، نمایندگی سرور dl320 g11 ، نمایندگی سرور dl320 gen11 ، مشخصات فنی سرور DL320 Gen11 ، مشخصات فنی سرور DL320 G11 ، مشخصات فنی سرور dl320 g11 ، مشخصات فنی سرور dl320 gen11 ، تعمیر سرور DL320 Gen11 ، تعمیر سرور DL320 G11 ، تعمیر سرور dl320 g11 ، تعمیر سرور dl320 gen11 ، اطلاعات فنی سرور DL320 Gen11 ، اطلاعات فنی سرور DL320 G11 ، اطلاعات فنی سرور dl320 g11 ، اطلاعات فنی سرور dl320 gen11