نمایش 1–18 از 28 نتیجه

سرور HPE DL380 G11 4410Y 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W P52560-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 Gen11 5418Y 1P 64GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W P60638-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 Gen11 5418Y 1P 64GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W P60638-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 Gen11 5418Y 1P 64GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W P60638-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 G11 4410Y 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W P52560-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 G11 4410Y 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W P52560-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 G11 4410Y 1P 32GB-R NC 12LFF 800W P52562-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 G11 4410Y 1P 32GB-R NC 12LFF 800W P52562-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 G11 4410Y 1P 32GB-R NC 12LFF 800W P52562-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 G11 6430 1P 32GB-R NC 8SFF 1000W P58417-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 G11 6430 1P 32GB-R NC 8SFF 1000W P58417-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 G11 Plus 12LFF NC CTO P52533-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52533-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 12 درایو LFF

سرور HPE DL380 G11 Plus 8LFF NC CTO P52532-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52532-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو LFF

سرور HPE DL380 G11 Plus 8SFF NC CTO P52534-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52534-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

سرور HPE DL380 Gen11 4416+ 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W P60636-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 Gen11 4416+ 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W P60636-291

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 Gen11 4416+ 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W P60636-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

سرور HPE DL380 Gen11 5415+ 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W P52564-421

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر سرور اچ پی : P52535-B21
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 32 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 24 درایو SFF

چرا یاقوت سرخ بهترین انتخاب شما میتواند باشد؟

گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا

یکی از مهم ترین مواردی که در خرید هر محصولی باید به آن توجه کنیم گارانتی محصول می باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش یکی از مهم ترین عوامل حفظ کیفیت می باشد. مدت و نوع گارانتی در خرید سرور hp یکی از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری خریداران می باشد. شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ یکسال گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا، پنج سال خدمات پس از فروش و گارانتی مادام العمر اصالت کالا به مشتریان ارائه میدهد.

خدمات پس از فروش:
از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه کنیم خدمات پس از فروش می باشد . مخصوصا در هنگام خرید تجهیزاتHP  که به دلیل مشکلات تحریمی مشکل تامین قطعات با مشکلات جدی روبروست. مشکلات نداشتن خدمات پس از فروش در بازار شبکه یکی از مشکلات مهم می باشد. گاهی اوقات به این موضوع بر خوردیم که مشتریانی  با خرید از افراد و شرکتهای غیر معتبر امروز در خرید قطعات جانبی و ارتقا سرور خود دچار مشکل شده اند.

یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ به آن توجه دارد خدمات پس از فروش می باشد . یعنی شما با خرید از شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ تا 60 ماه برای ارتقا و تعمیر میتوانید به این شرکت مراجعه کنید.

گارانتی مادام العمر اصالت کالا:
در هر بازاری وجود جنس فیک از دغدغه های خریداران می باشد. در بازار شبکه و با توجه به اهمیت اطلاعات این دغدغه برای خریداران سرور HP دو چندان است. شرکت یاقوت سرخ برای حل این مشکل به خریداران خود گارانتی مادام العمر اصالت کالا میدهد. در این گارانتی هر زمانی که مشتری توسط یک کارشناس ذی صلاح ثابت کند که کالا اورجینال نیست میتواند کالا را مرجوع کند. این گارانتی شرکت یاقوت سرخ خیال مشتری را از بابت اورجینال بودن کالا راحت میکند.

معرفی نسل یازدهم سرور HP

معرفی سرور نسل یازدهم اچ پی

معرفی سرورهای نسل یازدهم اچ پی ( HPE Gen11 Server یا HP G11 )

اچ پی شرکتی که توسط Hewlett & Packard تاسیس گردید و از سال 2015 با برندHPE به تولید سرور و تجهیزات شبکه و دیتا سنتر پرداخت، hpe محصولات متنوعی در زمینه آی تی و شبکه تولید میکند که با کمک محصولات اچ پی (HP) میتوانید صفر تا صد یک دیتاسنتر را تجهیز کنید. در این جا قصد داریم سرورهای نسل یازدهم اچ پی (HP) را بررسی و معرفی کنیم. سرورهای Gen 11 در حال حاضر جدیدترین نسل سرورهای اچ پی (HP) است که نسبت به نسل قبل که سرورهای Gen10 Plus باشد تغییرات قابل ملاحضه ای داشته است. در ادامه انواع سرورهای hp که در نسل یازده تولید شده را اروده ایم و تغییرات این سرور نسبت به نسل قبل را برایتان توضیح خواهیم داد، با ما همراه باشید.

Hpe در نسل یازده در خانواده ML و DL چه سرورهایی را ارائه کرده است؟

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی تجهیزات دائما در حال تغییر است و نسل به نسل شاهد عرضه سرورهایی با قابلیت های جدید و ظاهر جدید هستیم. Hpe در نسل یازده سرور از خانواده DL و ML سرورهای زیر را تولید کرده است.

 DL Series : HPE DL320 Gen11 ، HPE DL325 Gen11 ، HPE DL345 Gen11 ، HPE DL360 Gen11 ، HPE DL365 Gen11 ، HPE DL380 Gen11 ، HPE DL380a Gen11 ، HPE DL385 Gen11 ، HPE DL560 Gen11 

ML Series : HPE ML350 Gen11 ، HPE ML110 Gen11

در نسل یازده سرورهای اچ پی (HP) سرور جدیدی به نام HPE ProLiant RL300 Gen11 نیز معرفی شده است.

روی سرورهای Gen11 از چه پردازنده هایی استفاده میشود؟

در سرورهای HPE میتوان از پردازنده های Intel و AMD استفاده میشود، سرورهایی که نام انها با 0 به پایان میرسد از پردازنده های اینتل پشتیبانی میکند و سرورهایی که نام انها با 5 تمام میشود از پردازنده های AMD استفاده میکند، البته سرور جدید RL از پردازنده های Ampere Altra پشتیبانی میکند. استفاده از پردازنده های اینتل روی سرورHPE رایج تر از پردازنده های دیگر است. پردازنده های اینتلی که روی این نسل از سرورهای اچ پی (HP) استفاده میشود چهارمین نسل از Intel Xeon Scalable هستند، این پردازنده ها تعداد هسته های بیشتر،ظرفیت مموری بالاتر، نوع مموری پیشرفته تر، PCIe با نسخه جدیدتر و قابلیت های امنیتی بیشتر و بهتری را پشتیبانی میکند. روی سرورهای نسل یازده از پردازنده های AMD EPYC نسل چهار پشتیبانی میشود که این نیز نسبت به پردازنده های نسل دو از تعداد هسته های بالا و قابلیت های جدید پشتیبانی میکند.

مموری های قابل استفاده روی سرورهای hp نسل یازده

سرورهای HPE Gen11 از حافظه‌های DDR5 با فرکانس بالا و از قابلیت افزایش پهنای باند حافظه بهره می‌برند. در این سرورها، می‌توان از حافظه‌های با فرکانس 4800 مگاهرتز استفاده کرد که باعث افزایش سرعت پردازش داده‌ها خواهد شد. بر روی سرورهای HPE Gen11 ،می‌توان از حافظه‌های با ظرفیت بالا استفاده کرد. به عنوان مثال، این سرورها از حافظه‌های با ظرفیت تا 4 ترابایت پشتیبانی می‌کنند. سرورهای HPE Gen11 همچنین از تکنولوژی HPE SmartMemory پشتیبانی می‌کنند که امکان مدیریت و پایش از راه دور حافظه‌ها را فراهم می‌کند. این تکنولوژی قابلیت ارائه خطاهای پیشگیری شده را دارد و از نرم‌افزار HPE Integrated Lights-Out (iLO) قابل پشتیبانی است.

کارت شبکه های قابل استفاده روی سرورهای اچ پی Gen11

کارت شبکه در سرورهای نسل یازده به صورت PCIe و OCP است و در مقایسه با نسل قبلی، سرورهای HPE Gen11 از کارت‌های شبکه با پهنای باند بیشتر و سرعت بالاتر استفاده می‌کنند و از تکنولوژی‌های جدیدی مانند SmartNIC پشتیبانی می‌کنند. همچنین، در سرور HPE Gen11 قابلیت‌هایی مانند کاهش Latency و افزایش امنیت شبکه نیز بهبود یافته است.

پاور سرورهای اچ پی Gen11

در سرورهای اچ پی (HP) نسل یازده پاور سرور تغییرات زیادی نداشته و منبع تغذیه یا پاور به صورت Flexible Slot طراحی شده است. پاورهای Flexible Slot قابلیت های الکتریکی و فیزیکی مشترکی دارند که امکان نصب به صورت Hot plug در سرورهای  HPE ProLiant Gen11 را فراهم می کند. منابع تغذیه Flex Slot برای عملکرد با راندمان بالا طراحی شده اند و چندین گزینه خروجی برق را ارائه می دهند که به سرور این امکان را می دهد تا یک منبع تغذیه با اندازه مناسب برای پیکربندی های خاص را انتخاب کنند. این انعطاف‌پذیری به کاهش اتلاف انرژی، کاهش هزینه‌های کلی انرژی و جلوگیری از هدر رفت انرژی در مرکز داده کمک می‌کند.

معرفی سرور HPE ProLiant DL380 Gen11

سرور HPE ProLiant DL380 G11 جزو جدید ترین نسل سرورهای رکمونت می باشد که توسط کمپانی HPE طراحی تولید و شده است. سرور HPE DL380 Gen11 یک سرور با کارایی و انعطاف پذیری بالاست که برای مشاغل در هر اندازه مناسب است.این سرور با پشتیبانی از اخرین پردازنده های Intel Xeon Scalable از قدرت محاسباتی ، مقیاس پذیری بالا و همچنین دسترسی به برنامه های کاربردی روز را فراهم میسازد.

بر روی سرور DL380 Gen11 میتوان از یک و یا دو پردازنده استفاده کرد. پردازنده هایی سرور DL380 GEN11 از آنها پشتیبانی می کند نسل چهار پردازنده های Intel Xeon می باشد که جدیدترین نسل نیز است. از 16 تا حداکثر 60 هسته را سرور dl380 gen11 ساپورت می کند که همین باعث مقیاس پذیری و انعطاف پذیری بالای این سرور در سرعت پردازش اطلاعات  می شود.

بر روی سرور DL380 G11 به ازای هر اسلات پردازنده تعداد 16 اسلات مموری قرار داده شده است. حداکثر ظرفیتی رمی که می توان بر روی سرور HPE DL380 Gen11 استفاده نمود 8TB می باشد که باید 32 عدد اسلات رم را با رم های 256GB گیگابایتی پر کنید. نسل رم هایی که سرور DL380 Gen11 از انها پشتیبانی می کند DDR5 می باشد که جدیدترین نسل است.

قیمت سرور HPE ProLiant DL380 Gen11

سرور HPE ProLiant DL380 Gen11 بر اساس کانفیکی  که بر روی ان نصب شده است قیمت گذاری می شود. یکی از قطعاتی که در قیمت سرور تاثیره زیادی دارد CPU می باشد حتما باید در انتخاب CPU دقت فرمایید. برای انتخاب کانفیک و مشاوره می توانید از مشاوره رایگان مشاورین و کارشناسان یاقوت سرخ بهرمند شوید. همچنین برای استعلام قیمت سرور HPE ProLiant DL380 G11 می توانید با شماره تلفن هایی که در سایت نوشته شده است تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان فروش تیم یاقوت سرخ شما را در خرید راهنمایی کنند.

مشخصات فنی سرور HPE ProLiant DL380 Gen11

سرور HPE ProLiant DL380 G11 یک سرور 2 یونیت با دو فرم فکتوری LFF و SFF می باشد که به صورت رکمونت است و در داخل رک قرار می گیرد. سرور HPE DL380 GEN11از جدید ترین قابلیت های کابردی و امنیتی بالایی برخوردار می باشد.

برخی از مشخصات فنی سرور HPE ProLiant DL380 G11 به شرح زیر می باشد:

 • پشتیبانی از پردازنده های مقایس پذیز نسل چهارم Intel Xeon با حداکثر 60 هسته
 • دارای 2 اسلات پردازنده
 • حداکثر سرعت پردازنده 1GHz (گیگاهرتز)
 • قابلیت پشتیبانی از سیستم iLO 5.0
 • پشتیبانی از نسل رم های DDR5
 • دارای 32 اسلات RDIMM و حداکثر ظرفیت 8TB
 • پشتیبانی از رم با ظرفیت 16 تا 256 گیگابیت
 • شاسی SFF از 8 عدد درایو و شاسی LFF از 12عدد درایو پشتیبانی می کند.
 • پشتیبانی از ذخیره سازهای SAS , SATA , SSD , HDD , NVMe
 • پشتیبانی از پاورهای 800w, 1000w, 1600w hut-plug
 • پشتیبانی از رید کنترلرهای HPE SR932i-P, MR216i-o, MR416i-o MR216i-p, MR416i-p, MR408i-o
 • و…

قطعات سرور HPE ProLiant DL380 Gen11

سرور HPE DL380 Gen11 نیز مانند دیگر سیستم ها و سرورها از قطعاتی تشکیل شده است که در ادامه به معرفی و شرح آن میپردازیم.

HPE DL380 G11 Inside View

HPE DL380 G11 Inside view

 1. فن ها
 2. پردانده ها و هیت سینک ها
 3. دستگاه بوت اختیاری NS204i-u
 4. دو اسلات اضافی درایو Hut-Plug
 5. رایزر دوم (اختیاری) (به پردازنده دوم نیاز دارد)
 6. رایزر اول
 7. 32 اسلات رم DDR5 DIMM
 8. Backplanes درایو
 9. اسلات درایو
8SFF Front View

HPE DL380 8SFF front View

 1. Display port
 2. باکس 1
 3. باکس 2
 4. پنل قفل درب سرور
 5. دکمه UID
 6. وضعیت کارت شبکه
 7. Health LED
 8. دکمه خاموش/روشن و LED نمایانکر خاموش یا روشن بودن سیستم
 9. پورت iLO
 10. USB 3.0
 11. باکس 3
 12. USB 2.0
 13. برچسب پشتیبانی درایو
 14. لیبل سریال سرور
12LFF Front View

HPE DL380 G11 12LFF Front view

 1. پنل قفل درب سرور
 2. دکمه UID
 3. وضعیت کارت شبکه
 4. Health LED
 5. دکمه خاموش/روشن و LED نمایانکر خاموش یا روشن بودن سیستم
 6. پورت iLO
 7. USB 3.0
 8. 12LFF اسلات درایو
 9. برچسب پشتیبانی درایو
 10. لیبل سریال سرور

انواع کانفیک سرور HPE DL380 Gen11

کانفیک هر سرور نشان دهنده پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری ان می باشد. سرور HPE DL380 Gen11 با پشتیبانی از جدیدترین CPU ها  ، رم ها و درایورها (HDD , SSD) انتخاب های زیادی برای تشکیل پیکربندی قابل دسترس وجود پیدا می کند. کانفیک باید بر اساس قابلیت ها و نیازتان انتخاب شود برای مثال تعداد یوزر ، فضای ذخیره سازی و… در انتخاب کانفیک تاثیر دارد و باید به ان ها توجه شود.

سرور اچ پی ای ProLiant DL380 Gen11 در دو نوع فرم فکتوری LFF و SFF طراحی و ساخته شده است.

راهنمای خرید سرور HPE Gen11

سوال هایی که احتمالا پس از ورود سرور نسل GEN11 به بازار با آنها مواجه خواهیم شد عبارت است از کدام یک از سرورهای اچ پی ای نسل 11 را انتخاب کنیم؟ کدام سرور HPE G11 نیاز مان را برطرف می کند؟ کدام سرور HP Gen11 با بودجه مان همخوانی دارد؟ این ها همه سوال هایی است که در هنگام خرید سرور HPE نسل 11 ذهنمان را مشغول کرده است. در ادامه به شما کمک خواهیم کرد تا بهترین انتخاب را در هنگام خرید نسل جدید HPE Gen11 داشته باشید.

نکات مهم در خرید سرور HPE Gen11

 • میزان هزینه برای خرید سرور: میزان هزینه و بودجه در هنگام خرید هر کالایی از مهم ترین نکاتی است که باید به آن توجه کرد. سرورهای کمپانی HPE بدلیل کارایی بالا از قیمت بالایی برخوردارند به همین دلیل باید قبل از تعیین بودجه به صورت دقیق اطلاعاتی از نیاز کسب وکارتان، اندازه سرور، فضای ذخیره سازی و گارانتی وخدمات پس ازفروش فروشنده، بدست آورید.
 • میزان حافظه: از مهم ترین نکاتی که در هنگام خرید هر سروری باید به آن توجه کرد میزان حافظه مورد نیاز برای ذخیره سازی اطلاعات و حافظه RAM می باشد. اگر کسب و کارتان بزرگ است طبیعتا باید از درایوهای بیشتر با ظرفیت بالاتری استفاده کنید همین طور باید سرور های قوی تری مانند HPE DL380 Gen11 را انتخاب کنید که یکی از سرورهای با انعطاف پذیری بالاست و شما با انتخاب این سرور آینده نگری کرده اید.

شرکت HPE در سرورهای HPE ProLiant Gen11 از مموری های با نسل جدیدتر DDR5 رونمایی کرده است. این رم ها با سرعت بالاتری نسبت به نسل های قبل تر تولید شده است و شما باید این نکته را درنظر داشته باشید که نمی توانید از مموری های نسل DDR4 بر روی سرور gen11 استفاده کنید.

 • تنوع زیاد برندها و مدل های گوناگون: برندهای زیادی مانند CISCO, DELL, LENOVO, FUJITSU و … سرور تولید می کنند ولی سرور برند HPE ، بهترین و هوشمندانه ترین انتخاب برند سرور می باشد. کمپانی اچ پی ای با توجه به نیاز و بودجه مشتریان انواع مختلف سرور را تولید کرده است که ویژگی های زیر را دارد:
 • نرم افزار ILO که به مدیریت سرور از راه دور کمک میکند.
 • سازگاری سرورهای HPE با دیگر برندها در شبکه.
 • تکنولوژی ARRAY که باعت کم شدن خرابی سرور می شود.
 • تکنولوژی BIOS که بالاترین سطح امنیت را برای مشتریان فراهم نموده است.
 • اندازه سرور: سرورهای HPE G11 مانند نسل های قبلی از نظر ظاهری به سه دسته Blade, Tower و Rackmount تولید شده اند که هرکدام فضایی را با توجه به مدل و اندازه آنها اشغال می کنند. اگر فضای کافی برای رک واتاق سرور را در مجموعه خود ندارید می توانید از سرور Tower استفاده کنید که از نظر ظاهری به کیس های کامپیوتری بسیار شبیه هستند.

ویژگی ها و مزایای سرور Gen 11

شرکت HPE همیشه در جلب رضایت مشتریان خود پیشگام بوده است و پس از معرفی سرورهای Gen 10 Plus اکنون نسل جدیدی از سرورهای HPE ProLiant را یعنی نسل Gen11 روانه بازار کرده است. سرورهای HPE Gen11 بعنوان جدیدترین سرورهای HPE است که تجربه ابری بی نظیر، تحول دیجیتال و تامین انرژی محیط های هیبریدی را فراهم نموده است. در ادامه به توضیح برخی از ویژگی های سرور نسل11  می پردازیم.

افزایش پهنای باند در I/O (اطلاعات ورودی و خروجی )

در سرورهای HPE G11 پهنای باند ورود و خروج داده ها نسبت به نسل قبل تر دو برابر شده است از این رو سرعت سرور اچ پی ای جی11 پیشرفت چشمگیری داشته است.

پیشرفت فضای ابری سرور (Green Lake)

معمولا اطلاعاتی که در شبکه انتقال داده می شود از حجم بالایی برخوردار است به همین دلیل کمپانی HPE با بهینه تر کردن فضای ابری سرور HPE g11 ، انتقال این اطلاعات را از طریق اتصال داده ها به یکدیگر، آسان کرده است.

معرفی ILO6 در سرور hpe gen11

ILO یا همان Integrated Lights-Out ،  یک چیپ مدیریت از راه دور است که بر روی مادربرد سرور های HPE وجود دارد. شرکت اچ پی ای با معرفی نرم افزار ILO6 در سرور های HPE G 11 به مدیریت آسان سرور از راه دور کمک شایانی کرده است. همچنین از دیگر کاربرد های ILO6 می توان به روشن وخاموش کردن سرورها ، نصب نرم افزارها، اندازه گیری توان مصرفی و… اشاره کرد.

از مهم ترین ویژگی های ILO6 این است که می توانید از تایید و احراز هویت قطعات دستگاه اطمینان حاصل کرد این عملیات بوسیله پزوتکل امنیتی و مدل داده SPDM انجام می پذیرد.

افزایش قدرت پردازش گرافیکی

این روزها هوش مصنوعی به یکی از مباحث اصلی در دنیای تکنولوژی و روزمره مردم تبدیل شده، از این رو شرکت Hewlett Packard Enterprise نیز نهایت استفاده را با افزایش قدرت پردازش گرافیکی سرور اچپی Gen11 کرده تا سرورها بتوانند از هوش مصنوعی نهایت استفاده را ببرند.

افزایش امنیت در سرورهای HP G11 نسبت به نسل های قبلی

یکی از مهم ترین ارکان شبکه ، امنیت شبکه است. شرکت اچپی  در نسل جدید سرورها یعنی سرورهای HP Gen11 با تراشه های امنیتی Root of Trust و الگوریتم Silicon Root of Trust امنیت اطلاعات شما را بالا برده است تا کد های میان افزار در برابر بدافزارها حفظ شوند.

سرور HPE DL380 Gen11با گارانتی یاقوت سرخ

سرور HPE ProLiant DL380 Gen 11 جزو جدید ترین نسل سرور های رکمونت می باشد که کمپانی HP از ان رونمایی کرده است و از سرعت و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به نسل های پیش بخوردار می باشد. خرید سرور HPE DL380 Gen11 با گارانتی یاقوت سرخ از ویژگی های خرید از شرکت یاقوت سرخ می باشد که خیال شما مشتریان گرامی را برای خرید سرور DL380 G11 اسان می کند. شرایط گارانتی شرکت یاقوت سرخ در زیر صفحه بصورت کامل نوشته شده است. 5 سال خدمات پس از فروش نیز از دیگر ویژگی های خرید از شرکت یاقوت سرخ برا کلی سرور ها و قطعات ان می باشد.

CPU سرور HPE DL380 Gen11

سرور HPE ProLiant DL380 Gen11 از جدید ترین نسل CPU های Intel Xeon یعنی نسل چهار پشتیبانی می کند که از سرعت و کارایی های بیشتری نسبت به نسل قبل برخوردار است. CPUهای سرور HPE DL380 Gen11 را می توانید با توجه به نقش سرور در شبکه و نوع خدماتی که قرار است ارائه دهد جداسازی کرد.

CPU های سرور HPE DL380 Gen11 از 16 هسته تا 60 هسته را پشتیبانی و در اختیار شما قرار می دهد. درهر سرور اچ پی ای DL380 Gen11 از یک یا دو پردازنده می توانید بر اساس نیازتان استفاده بفرمایید.

مدل CPU فرکانس تعداد هسته کش توان مصرفی
Platinum 8490H Processor 1.9GHz 60 112.5MB 350W
Platinum 8444H Processor 2.9GHz 16 45MB 270W

رم سرور HPE DL380 Gen11

هر سرور HPE DL380 Gen 11 از 32 اسلات رم برخوردار می باشد که برای استفاده کامل از اسلات رم ها باید از دو پردازنده بصورت همزمان بر روی سرور قرار بگیرد. حداکثر رم قابل پشتیبانی در سرور HPE DL380 G11 8 ترابایت می باشد و از رم با ظرفیت 16 گیگابایت تا 256 گیگابایتRDIMM  را پشتیبانی می کند.

DDR5 جدید ترین نسلی است کمپانی HPE برای سرور HPE DL380 Gen11 طراحی و تولید کرده است. حداکثر سرعت مموری ها محدود به انتخاب پردازنده مناسب می باشد.

هارد سرور HPE DL380 Gen11

سرور های HPE ProLiant DL380 Gen11 دارای دو شاسی LFF  و SFF می باشد که شاسی های LFF از 12 عدد درایو3.5 اینچ  و در شاسی های SFF از 24 عدد درایو 2.5 اینچ SSD و HDD پشتیبانی می کند. اگر به دنبال فضای ذخیره سازی زیادی هستید باید شاسی LFF را انتخاب بفرمایید به دلیل اینکه هاردهای LFF دارای ظرفیت های بیشتری نسبت درایورهای SFF است.

در سرورهای HPE DL380 Gen11 درایورهای HDD و SSD بصورت همزمان نیز قابل پشتیبانی می باشد. درایو های SAS, SATA, NVMe نیز در این نسل از سرورهای رکمونت قابل استفاده می باشد که حداکثر ظرفیت در شاسی های LFF 288 ترابایت و در شاسی های SFF 373.4 ترابایت است.

پاور سرور HPE DL380 Gen11

سرورهای HPE ProLiant DL380 Gen11 از دو عدد پاور Flexible Slot پشتیبانی می کند که در قسمت پشتی سرور قرار می گیرد. پاور سرورهای HPE DL380 GEN11 از قابلیت Hot-Plug  و Redundant برخوردار می باشد که با انعطاف پذیری بالا به کاهش اتلاف انرژی و کاهش هزینه های کلی انرژی کمک میکند. انواع پاورهای سرور HPE DL380 Gen11 به شرح زیر می باشد:

 • HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Halogen Power Supply Kit: راندمان 94% درصد
 • HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Halogen Power Supply Kit: راندمان 96% درصد
 • HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Halogen Power Supply Kit: راندمان 94% درصد

سرور، سرور hp ، سرور HP ، سرور HPE ، سرور hpe ، سرور اچ پی ، سرور رک مونت ، سرور رک مونت hp ، سرور رک مونت HP ، سرور رک مونت HPE ، سرور رک مونت hpe ، سرور رک مونت اچ پی ، سرور سری  DL، سرور سری  DL hp ، سرور سری  DL HP ، سرور سری  DL HPE ، سرور سری  DL hpe ، سرور سری  DL اچ پی ، خرید سرور، خرید سرور hp ، خرید سرور HP ، خرید سرور HPE ، خرید سرور hpe ، خرید سرور اچ پی ، خرید سرور رک مونت ، خرید سرور رک مونت hp ، خرید سرور رک مونت HP ، خرید سرور رک مونت HPE ، خرید سرور رک مونت hpe ، خرید سرور رک مونت اچ پی ، خرید سرور سری  DL، خرید سرور سری  DL hp ، خرید سرور سری  DL HP ، خرید سرور سری  DL HPE ، خرید سرور سری  DL hpe ، خرید سرور سری  DL اچ پی ، سرور DL380 Gen11 ، سرور DL380 G11 ، سرور dl380 g11 ، سرور dl380 gen11 ، خرید سرور DL380 Gen11 ، خرید سرور DL380 G11 ، خرید سرور dl380 g11 ، خرید سرور dl380 gen11 ، فروش سرور DL380 Gen11 ، فروش سرور DL380 G11 ، فروش سرور dl380 g11 ، فروش سرور dl380 gen11 ،قیمت سرور DL380 Gen11 ، قیمت سرور DL380 G11 ، قیمت سرور dl380 g11 ، قیمت سرور dl380 gen11 ، نمایندگی سرور DL380 Gen11 ، نمایندگی سرور DL380 G11 ، نمایندگی سرور dl380 g11 ، نمایندگی سرور dl380 gen11 ، مشخصات فنی سرور DL380 Gen11 ، مشخصات فنی سرور DL380 G11 ، مشخصات فنی سرور dl380 g11 ، مشخصات فنی سرور dl380 gen11 ، تعمیر سرور DL380 Gen11 ، تعمیر سرور DL380 G11 ، تعمیر سرور dl380 g11 ، تعمیر سرور dl380 gen11 ، اطلاعات فنی سرور DL380 Gen11 ، اطلاعات فنی سرور DL380 G11 ، اطلاعات فنی سرور dl380 g11 ، اطلاعات فنی سرور dl380 gen11 ،